Índex FAQs

Preguntes freqüents sobre Integració API

 • Com obtinc un usuari per enviar a través de l’API?

  Qualsevol compte registrat a la plataforma de LabsMobile pot enviar missatges a través de la API.És possible crear un compte a formulari de registre intoduint una direcció d’email on es rebrà la contrasenya d’accés al compte.

  Un cop s’ha creat el compte recomanem crear un token API a l’apartat Contrasenyes. Aquest token afegirà seguretat i no compromet la contrasenya general del compte en les anomenades funcions de l’API.

 • Quins recursos i ajuda tinc per realitzar una integració API?

  A LabsMobile podràs trobar tota l’ajuda i suport que necessites per realitzar qualsevol integració amb la nostra API.

  A https://apidocs.labsmobile.com/ podràs trobar les instruccions de la nostra API versió JSON que és la més compatible i la que s’adapta a la majoria d’entorns. Aquí es descriuen totes les possibilitats de l’API incloent les mesures de seguretat, autenticació, enviament de missatges, consulta de saldo, recepció de confirmacions d’entrega, etc. A més a més es mostren exemples de codi en PHP, Python, Java, C, Javascript i molts altres llenguatges de programació.

  A més a més tens a la teva disposició tots els recursos per completar la teva integració:

  • - Exemples de codi de programació en múltiples llenguatges i entorns.
  • - Plugins, mòdul i extensions de diferents plataformes, frameworks, CMS, etc.
  • - Tutorial per realitzar una integració en 10 senzills passos.
  • - Altres versions de la nostra API que incrementen les funcionalitats i compatibilitats.
  • - Recomanacions i bones pràctqiues en tota integració.
  • - Llistat de caràcters presents en l’albafet GSM.

 • On trobo exemples de codi del meu entorn de llenguatge per enviar SMS amb l’API de LabsMobile?

  A la url https://apidocs.labsmobile.com/ trobaràs els exemples de codi per la nostra API JSON, en els següents llenguatges: cURL, C, C#, Go, Java, jQuery, Javascript, Node.js, Objective-C, Perl, PHP, Python, Ruby, Swift, VB.net.

  A més a més tens exemples de codi de qualsevol altre versió de la nostra API a

 • Com puc veure l’estat dels missatges enviats a través de l’API?

  A través de l’API és possible consultar l’estat de cada missatge o també rebre a una URL els canvis d’estat de qualsevol missatge enviat..

  També és possible accedir al panell de control web del compte (aplicació WebSMS) amb el nom d’usuari i la contrasenya. Dins del compte és possible veure la informació dels missatges enviats a l’apartat Històric del menú principal.

  Es poden filtrar els missatges per multitud de paràmetres com la data d’enviament, números de destinataris, remitent, etc.

  Una de les dades més importants és l’estat dels missatges (Processat, Enviat, Entregat, Caducat, Rebutjat, No entregable, Duplicat, etc) i la data/hora en el que s’ha produït l’últim canvi d’estat.

 • Com puc augmentar la seguretat dels enviaments amb l’API?

  Una vegada realitzada una integració recomanem revisar alguns aspectes de seguretat com::

  • - Utilizar HTTPS per xifrar la comunicació entre el servidor que realitza la trucada i el servidor API de LabsMobile. En general és suficient utilitzar la url https://api.labsmobile.com/.
  • - Utilizar un token API que es crea a la secció Contrasenyes del panell de control del compte. D’aquesta manera no es compromet la contrasenya del compte i es pot habilitar/deshabilitar token en funció de diferents usos o integracions.
  • - Incloure la IP del servidor d’origen a les Preferències del compte. Així la plataforma només admetrà i processarà les peticions que tinguin direcció IP com a origen.
  • - Configurar els màxims de tràfic de missatges diaris i per enviament (petició o trucada).

 • Com obtinc suport per realitzar una integració API?

  En cas que la documentació i exemples presents ahttps://apidocs.labsmobile.com/ no siguin suficients o existeixi un dubte o preguntes és possible contactar amb LabsMobile a support@labsmobile.com o creant un ticket aCentre de Suport (al panell de control de la web del compte).

  La informació a enviar en funció del tipus d’incidència o consulta hauria d’incloure:

  • - Compte d’usuari (email de registre).
  • - Llenguatge i entorn de programació (amb versió i configuració addicionals).
  • - Versió de l’API de LabsMobile escollida (JSON, GET, POST, WebService, MAIL).
  • - Enviar les línies de codi o funcions que produeixen el problema.
  • - Dia i hora aproximats dels últims intents de peticions a l’API si són el motiu de consulta o problema.Un dels nostres tècnics es posarà en contacte tan aviat com sigui possible per respondre o solucionar qualsevol tema.

 • Quines proves he de fer o què he de revisar de la meva integració?

  Tota integració amb l’API de LabsMobile hauria de comprobar els següents aspectes:

  • - Verificar que tots els camps obligatoris s’enviaran sempre i així no produirà errors per camps requerits no informats.
  • - Provar l’integració amb missatges concatenats (més llargs de 160 caràcters).
  • - Provar l’enviament de caràcters no inclosos en l’alfabet GSM. En molts casos és necessari substituir alguns caràcters no ASCII per caràcters del

 • Com enviar missatge de test o simuladors?

  Els missatges de test es poden enviar a través de l’API afegint una bandera o etiqueta d’enviament. El format concret d’aquest camp depèn de la versió de l’API (JSON, GET, POST, WebService, Mail) i es pot consultar a la documentació online o al manual PDF.

  Els missatges enviats com a prova no s’enviaran als destinataris finals ni tampoc descomptaran crèdits del compte. Però quedaran emmagatzemats en l’històric del compte.

  Per tant, és possible consultar qualsevol missatge de test a l’apartatHistòric del panell de control del compte.

  Recomanem aquest tipus d’enviaments per les primeres proves d’integració i per enviaments massius o campanyes simulades.

 • Com puc rebre per API els canvis d’estat o confirmacions dels missatges enviats?

  Després de l’enviament d’un missatge SMS és possible rebre per API els canvis d’estat d’aquests missatges. D’aquesta manera la plataforma que envia pot emmagatzemar i registrar l’estat actual i els diferents canvis d’estat de cada missatge SMS enviat.

  La recepció d’aquests canvis d’estat es pot fer de forma individual incloent els camps acklevel i ackurl a la petició d’enviament SMS.

  També es pot configurar a les Prefèrencies del compte una URL de notificació de confirmacions d’entrega on es rebrà qualsevol canvi d’estat. En aquest cas es rebran els canvis d’estat de tots els missatges enviats des de l’API o WebSMS des d’aquest compte.

  La forma de rebre aquestes confirmacions, errors o canvis d’estat és mitjançant una trucada HTTP/GET a una determinada URL amb la informació corresponent (acklevel, msisdn, status, desc, subid, timestamp). Més informació tèncina a la descripció online de l’API o en els manuals PDF.

 • Com puc rebre per API els clics que es produeixen en els missatges enviats?

  Després de l’enviament d’un missatge SMS és possible rebre per API els events de clics produïts en els enllaços presents en els textos dels missatges enviats. D’aquesta manera la plataforma que envia pot emmagatzemar i registrar els diferents clics amb tota la informació relacionada.

  La recepció d’events de clic es pot fer de forma individual incloent el camp clickurl en la petició d’enviament SMS.

  També es pot configurar a les Preferències del compte una URL de notificació de visites o clics on es rebrà qualsevol event de clic. En aquest cas es rebran els clics de tots els missatges enviats des de l’API o WebSMS des del compte.

  La forma de rebre aquests clics és mitjantçant una trucadaHTTP/POST JSON a una determinada URL amb la informació corresponent (ip, useragent, subid, msisdn, timestamp). Més informació tècnica a la descripció online de l’API o en els manuals PDF.