Recomanacions i bones pràctiques

En aquesta secció trobaràs les recomanacions i aspectes tècnics a tenir en compte en qualsevol integració amb una API SMS. Els consells i recomanacions que es recullen aquí es poden aplicar a qualsevol integració amb qualsevol proveïdor SMS. No obstant això, es descriuen algunes funcionalitats i característiques pròpies de la plataforma LabsMobile.

El nostre departament tècnic compta amb professionals amb més de 10 anys d'experiència en el sector SMS. Després d'innombrables integracions hem elaborat aquesta llista de punts clau i temes a revisar en qualsevol integració SMS.

Preguem que tot usuari que integri les seves aplicacions amb la nostra API SMS comprovi i revisi els següents punts:

Configuració

Es recomana revisar la configuració del compte. Especialment:

Preferències del compte

 • - Idioma
 • - País per defecte (per afegir el prefix als enviaments, processos d'importació, etc.).
 • - Zona Horària
 • - Moneda
 • - Màxim de missatges per dia

Configuració de les notificacions

 • - Activació de les notificacions desitjades
 • - E-mail/s per a la recepció de notificacions, alertes, codis 2FA.
 • - Alerta de saldo personalitzada

Dades de facturació i contacte

 • - Telèfon mòbil verificat

Seguretat

Connexió https

S'ha d'utilitzar sempre una URL que incorpori el protocol HTTPS en qualsevol versió de l'API.

     https://api.labsmobile.com/...

Token API

És molt recomanable fer servir un Token API com a contrasenya en les connexions amb l'API. És possible generar tants tokens API com siguin necessaris a l'apartat 'Seguretat i contrasenyes' del compte LabsMobile.

El benefici d'aquesta mesura és doble. Afegeix més seguretat al no exposar la contrasenya general del compte i a més no cal modificar la integració API quan es canviï la contrasenya del compte.

S'aconsella crear un token API per cada projecte, aplicació o ús diferenciat.

Filtre IP

És possible limitar les adreces IP permeses d'origen per realitzar peticions a l'API de LabsMobile.

A l'apartat 'Preferències del compte' es pot afegir una o diverses adreces IP dels servidors o sistemes de client que accedeixin a l'API.

Aquesta mesura bloqueja qualsevol accés no permès de tercers encara que disposin d'una contrasenya o token vàlids.

Contrasenyes i 2FA

Cal guardar la contrasenya d'accés al compte (i tokens API) encriptada i en un lloc segur seguint els estàndard de seguretat.

És recomanable no intercanviar o comunicar cap credencial per email o canal no xifrat que pugui ser interceptat per tercers.

També recomanem modificar sovint qualsevol credencial d'accés o autenticació (realitzar un canvi de contrasenya com a mínim cada 6 mesos).

És obligatori l'autenticació 2FA (mitjançant contrasenya i codi de seguretat) en l'accés al panell de control del compte LabsMobile. D'aquesta manera es protegeix l'accés no permès a dades confidencials/personals i es preserva el saldo i mètodes de pagament del compte.

Consum i tipologia SMS

Tipus de missatge SMS

Hi ha dos tipus de missatges SMS: Estàndard i Unicode. Aquests dos tipus de missatges es diferencien en els caràcters que poden contenir i la seva capacitat.

Los mensajes SMS estándar pueden contener hasta 160 caracteres del alfabeto GSM. Es decir, es posible enviar los siguientes caracteres: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789@£¥èéùìòÇØøÅåΔΦΓΛΩΠΨΣΘΞÄÖÑܧäöñüà_^|{}[~]€ÆæßÉ!/\"#¤%&'()*+,-.|:;<=>?.

Els missatges SMS unicode poden contenir qualsevol caràcter, símbol, emoji, etc. però la capacitat màxima és de 70 caràcters.

És possible enviar missatges SMS concatenats (ja siguin estàndard o unicode) que el destinatari veurà com un únic missatge.

Crèdits per enviament

Els consum de crèdits d'un enviament es calcula en funció de país de destí, tipologia SMS (estàndard o unicode) i la longitud dels caràcters del missatge.

Cada país de destinació té el seu cost per SMS (cost unitari per SMS estàndard) que es pot consultar a l'apartat Preus SMS.

Si el text del missatge conté només caràcters de l'alfabet GSM s'envirán SMS estàndard que tindran un cost en crèdits en funció de país destí i longitud del missatge:

 • - De 1 a 160 caràcters GSM => X
 • - De 161 a 306 caràcters GSM => 2X
 • - De 307-459 caràcters GSM => 3X
 • - De 460 a 612 caràcters GSM => 4X
 • (Sent X el cost unitari de país o països de destinació)

En el cas de SMS unicode el càlcul de crèdits es realitza de la següent manera:

 • - De 1 a 70 caràcters => X
 • - De 71 a 134 caràcters => 2X
 • - De 135 a 201 caràcters => 3X
 • - De 202 a 268 caràcters => 4X
 • (Sent X el cost unitari de país o països de destinació)

No es recomana enviar missatges amb una longitud major a 4 segments concatenats.

En cas de dubte és possible consultar el nombre de crèdits d'un missatge o enviament a qualsevol formulari d'enviament de l'aplicació WebSMS.

Característiques per destí

Cada destí té característiques específiques d'enviament SMS determinades pels operadors de telefonia de cada país.

En concret en funció de país pot variar:

 • - Remitent. En funció de la legislació o els operadors de telefonia de cada país el camp remitent es podrà personalitzar en cada enviament (dinàmic), que tingui un valor fix (numèric, alfanumèric - longcode o shortcode) o aleatori.
 • - Confirmació de lliurament. Hi confirmacions de lliurament de xarxa en el qual l'operador local confirma la validesa del missatge. O confirmacions de lliurament de dispositiu en el qual el terminal de l'destinatari confirma la recepció de l'SMS.
 • - Horari permès. Segons la legislació o les normes dels operadors és possible que hi hagi una limitació horària d'enviament de missatges SMS. Els missatges enviats fora d'aquest horari permès es bloqeuarán i no seran lliurats.
 • - Contingut i usos. Segons la destinació poden existir limitacions en el contingut (missatges polítics, marques comercials, entitats financeres, paraules clau prohibides, etc.) i l'ús o aplicació (transaccionals o promocionals).
 • - Recepció SMS. El servei de recepció SMS pot estar disponible amb números virtuals longcode o shortcode.

Les particularitats de cada país les pots consultar a l'apartat 'Crèdits i serveis per país' i com a advertència al realitzar qualsevol enviament a WebSMS. També pots contactar amb el nostre Centre de Suport.

Filtres i límits

Filtre antiduplicats

La plataforma LabsMobile disposa d'un filtre per evitar enviar missatges duplicats a un mateix destinatari.

Es consideren missatges duplicats a partir del segon SMS amb el mateix text i remitent enviat a el mateix destinatari durant 60 minuts. Aquests missatges no s'envien, no generen cost i s'etiqueten com duplicats.

És possible desactivar aquest filtre a les 'Preferències del compte'.

Filtre horari

Mitjançant l'apartat 'Preferències del compte' és possible establir un horari no permès d'enviaments.

Qualsevol enviament realitzat en aquestes hores no permeses es bloqueja temporalment i s'enviarà a la següent hora permesa.

Els enviaments bloquejats es poden consultar i cancel·lar en l'apartat 'Programats' del compte.

Filtre per país

A les 'Preferències del compte' es poden configurar els països possibles de destinació dels missatges del compte. En el cas que no es defineixi cap país del compte podrà enviar a qualsevol destinació.

Els enviaments a països no permesos es bloquejaran i no tindran cost.

Màxim diari i per enviament

A les 'Preferències del compte' es defineix un màxim de missatges per dia (100.000 per defecte) i màxim nombres en un mateix enviament (10.000 per defecte).

En cas d'arribar a algun dels límits es bloqeujaran els missatges temporalment a l'espera d'una validació manual per part del nostre personal.

Avisos i notificacions

Avís de saldo

La plataforma avisarà per email quan el compte arribi a un límit inferior de 10 crèdits.

A més a la 'Configuració de les notificacions' és possible establir un avís personalitzat quan el saldo arribi a un nombre determinat de missatge al país per defecte.

Recàrregues automàtiques

Per evitar esgotar el saldo del compte i no interrompre els enviaments és recomanable configurar les 'Recàrregues automàtiques'.

Les recàrregues automàtiques estableixen un límit de saldo en el qual es realitzarà una compra o recàrrega de crèdits establerta.

Proves suggerides

 • Caràcters especials: En función de la versión y formato de la API (URL, XML, JSON, etc) es necesario condificar los valores o escapar una serie de caracteres especiales (como por ejemplo & ' " ! + < = >).
 • Prefix de país: És obligatori afegir el prefix de país de destinació de cada número. L'única excepció són els enviaments a país configurat per defecte. En aquest cas la plataforma afegirà el prefix de forma automàtica.
 • Sense text: Verificar que mai es realitzi un enviament sense el camp text o amb un missatge buit.
 • Sense remitent: És possible enviar missatges sense el camp remitent i en aquest cas s'adoptarà el remitent per defecte del compte.
 • Sense destinatari: Verificar que mai es realitzi un enviament sense destinataris.
 • Missatges concatenats: Comprovar la longitud dels missatges i limitar si es desitja a un nombre determinat de segments concatenats.
 • Missatges unicode: Triar si es desitja enviar missatges unicode i en aquest cas comprovar el cost i variables.
 • Variables: Comprovar els possibles valors de variables i que aquestes variables no continguin caràcters no permesos o sobrepassin la longitud permesa o desitjada.
 • Resultat crida a l'API: Comprovar el resultat (codis d'error) de qualsevol crida a l'API. De manera que es puguin establir alertes, etiquetar missatges enviats i reintents en cas d'error de connexió.