Codi d'exemple en llenguatge de programació Visual Basic per integració SMS API

A continuació trobaràs els exemples de codi de programació en el llenguatge Visual Basic per enviar missatges SMS a través de l'API de la plataforma LabsMobile.

També disposes d'exemples de codi en VB.net i altres llenguatges de programació.

Et recomanem consultis i tinguis en compte els següents recursos i ajuda al teu integració:

Enviar missatges - HTTP/GET

Exemple d'enviament per a la versió GET de la SMS API de LabsMobile. Aquest és un mètode bàsic i simple d'enviar missatges SMS des d'una aplicació o programari creada en Visual Basic codificant tots els paràmetres en la mateixa url.

És important codificar tots els valors com URL (amb la funció urlencode() per exemple).

Pots veure i descarregar el manual de l'API GET de LabsMobile en la següent url: https://www.labsmobile.com/ca/api-sms/versions-api/http-get

        
Public Function SendSMSLabsMobile(Sender As String, Phone As String, SendDateTime As String, Message As String, Test As String, AllowLongMessage As String) As String

  Dim SendString As String
  Dim ResultCall As String
	Dim gAccountLM As String = "account@domain.com"
	Dim gPasswordLM As String = "password"

  If SendDateTime = "" Then
    SendString = "http://api.labsmobile.com/get/send.php" & _
       "?username=" & gAccountLM & _
       "&password=" & gPasswordLM + _
       "&sender=" & Sender + _
       "&long=" & LongMessage + _
       "&test=" & Test + _
       "&msisdn=" & Phone + _
       "&message=" + ozURLEncode(Message)
  Else
    SendString = "http://api.labsmobile.com/get/send.php" & _
       "?&username=" & gAccountLM & _
       "&password=" & gPasswordLM + _
       "&sender=" & Sender + _
       "&scheduled=" & SendDateTime + _
       "&long=" & LongMessage + _
       "&test=" & Test + _
       "&msisdn=" & Phone + _
       "&message=" + ozURLEncode(Message)
  End If

  ResultCall = SendRequest(SendString)

  If Trim(ResultCall) <> "" Then
    Dim x As Long: Dim y As Long
    Dim CodeRes As String: Dim TmpCodeRes As String
    x = InStr(1, ResultCall, "<Code>", vbTextCompare)
    If x = 0 Then
      CodeRes = 99
    Else
      TmpCodeRes = Mid(ResultCall, x + 6, 4)
      y = InStr(1, TmpCodeRes, "<", vbTextCompare)
      CodeRes = Mid(TmpCodeRes, 1, y - 1)
    End If

    Select Case Val(CodeRes)
      Case 0
        SendSMSLabsMobile = "Ok"
      Case 30
        SendSMSLabsMobile = "There was an error while sending the message"
      Case 35
        SendSMSLabsMobile = "No enough credit"
      Case 36
        SendSMSLabsMobile = "Incorrect phone number"
      Case 37
        SendSMSLabsMobile = "The account has reached the maximum number of sendings per day"
      Case 39
        SendSMSLabsMobile = "Incorrect scheduled datetime"
      Case 40
        SendSMSLabsMobile = "The user cannot send scheduled messages"
      Case 41
        SendSMSLabsMobile = "You cannot send scheduled messages in test mode"
      Case Else
        SendSMSLabsMobile = "Unexpected error - Message not sent"
    End Select
  End If

End Function

Public Function SendRequest(ByVal strUrl As String) As String
  Dim ozData As String
  Dim ozConnOpen As Long, ozGetFile As Long
  Dim ozReturnValue As Long, ozBuffer As String * 128

  ozConnOpen = InternetOpen("Ozeki HTTP client", 1, vbNullString, vbNullString, 0)
  ozGetFile = InternetOpenUrl(ozConnOpen, strUrl, vbNullString, 0, &H4000000, 0)
  If ozGetFile = 0 Then
    MsgBox "Unviable connection", vbExclamation, "Error"
    Exit Function
        End If

        InternetReadFile ozGetFile, ozBuffer, 128, ozReturnValue
  ozData = ozBuffer
  Do While ozReturnValue <> 0
  InternetReadFile ozGetFile, ozBuffer, 128, ozReturnValue
      ozData = ozData + Mid(ozBuffer, 1, ozReturnValue)
  Loop

  InternetCloseHandle ozGetFile
  InternetCloseHandle ozConnOpen

  SendRequest = ozData
  ozData = ""
End Function

Public Function ozURLEncode(ByVal Text As String) As String
  Dim i As Integer
  Dim ozCode As Integer
  Dim char As String

  ozURLEncode = Text

  For i = Len(ozURLEncode) To 1 Step -1
    ozCode = Asc(Mid$(ozURLEncode, i, 1))
    Select Case ozCode
      Case 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122
        ' Do not replace the alphanumeric characters
      Case 32
        ' Replace the space character with "+"
        Mid$(ozURLEncode, i, 1) = "+"
      Case Else
        ' Replace the national characters with a percent sign and the characters hexadecimal Value
        ozURLEncode = Left$(ozURLEncode, i - 1) & "%" & Hex$(ozCode) & Mid$ _
          (ozURLEncode, i + 1)
    End Select
  Next

End Function
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Qids, L'app de comunicació per a pares recomana LabsMobile

  Validació d'usuaris a l'app i enviament d'invitacions per a la descàrrega de l'aplicació als contactes dels usuaris.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Importa la teva base de dades de telèfons

  Aquest tutorial explica com importar la teva pròpia base de dades de telèfons a la plataforma WebSMS de LabsMobile.

  Ir al tutorial