Codi exemple per la integració SMS en llenguatge VB.net

Enviar missatges - REST API - JSON

      
Dim myReq As HttpWebRequest
Dim myResp As HttpWebResponse

myReq = HttpWebRequest.Create("https://api.labsmobile.com/json/send")
myReq.Method = "POST"
myReq.ContentType = "application/json"
myReq.Headers.add("Authorization", "Basic " & Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes("myusername:mypassword")))

Dim myData As String = "{\"message\":\"Text of the SMS message\", \"tpoa\":\"Sender\",\"recipient\":[{\"msisdn\":\"12015550123\"},{\"msisdn\":\"447400123456\"},{\"msisdn\":\"5212221234567\"}]}"

myReq.GetRequestStream.Write(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(myData), 0, System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(myData).Count)
myResp = myReq.GetResponse

Dim myreader As New System.IO.StreamReader(myResp.GetResponseStream)
Dim myText As String

myText = myreader.ReadToEnd

Consulta de crèdits - REST API - JSON

      
Dim myReq As HttpWebRequest
Dim myResp As HttpWebResponse

myReq = HttpWebRequest.Create("https://api.labsmobile.com/json/balance")
myReq.Method = "GET"
myReq.ContentType = "application/json"
myReq.Headers.add("Authorization", "Basic " & Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes("myusername:mypassword")))

myResp = myReq.GetResponse

Dim myreader As New System.IO.StreamReader(myResp.GetResponseStream)
Dim myText As String

myText = myreader.ReadToEnd

Enviar missatges - HTTP/GET

        
Imports System.Net
Imports System.IO
Dim client As WebClient = New WebClient
client.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)")
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xxx")
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx")
client.QueryString.Add("msisdn", "xxxx")
client.QueryString.Add("message", "This is an example message")
Dim baseurl As String = "http://api.labsmobile.com/get/send.php"
Dim data As Stream = client.OpenRead(baseurl)
Dim reader As StreamReader = New StreamReader(data)
Dim s As String = reader.ReadToEnd()
data.Close()
reader.Close()
Return

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
Imports System.Net
Imports System.IO
Dim client As WebClient = New WebClient
client.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)")
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xxx")
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx")
Dim baseurl As String = "http://api.labsmobile.com/get/balance.php"
Dim data As Stream = client.OpenRead(baseurl)
Dim reader As StreamReader = New StreamReader(data)
Dim s As String = reader.ReadToEnd()
data.Close()
reader.Close()
Return

Enviar missatges - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 Dim res As String = New client.LabsMobileAPI.SendSMS(
  "priv00x",
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx",
  "<sms>
    <recipient>
      <msisdn>34609827393</msisdn>
    </recipient>
    <message><![CDATA[This is an example message]]></message>
  </sms>")

Consulta de crèdits - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 string resultado = new Client.LabsMobileAPI.GetCredit(
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx")
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Maqueens, Centres d'estètica recomana LabsMobile

  Recordatoris de cites, campanyes SMSLanding i comunicació directa amb clients de centres d'estètica.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Enviaments i campanyes amb mètode de baixa

  Aquest tutorial explica com incloure un mètode de baixa en els missatges SMS enviats des de l'aplicació WebSMS i com s'actualitzen les dades dels usuaris.

  Ir al tutorial
loader