Codi exemple per la integració SMS en llenguatge VB.net

Enviar missatges - REST API - JSON

      
Dim myReq As HttpWebRequest
Dim myResp As HttpWebResponse

myReq = HttpWebRequest.Create("https://api.labsmobile.com/json/send")
myReq.Method = "POST"
myReq.ContentType = "application/json"
myReq.Headers.add("Authorization", "Basic " & Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes("myusername:mypassword")))

Dim myData As String = "{\"message\":\"Text of the SMS message\", \"tpoa\":\"Sender\",\"recipient\":[{\"msisdn\":\"12015550123\"},{\"msisdn\":\"447400123456\"},{\"msisdn\":\"5212221234567\"}]}"

myReq.GetRequestStream.Write(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(myData), 0, System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(myData).Count)
myResp = myReq.GetResponse

Dim myreader As New System.IO.StreamReader(myResp.GetResponseStream)
Dim myText As String

myText = myreader.ReadToEnd

Consulta de crèdits - REST API - JSON

      
Dim myReq As HttpWebRequest
Dim myResp As HttpWebResponse

myReq = HttpWebRequest.Create("https://api.labsmobile.com/json/balance")
myReq.Method = "GET"
myReq.ContentType = "application/json"
myReq.Headers.add("Authorization", "Basic " & Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes("myusername:mypassword")))

myResp = myReq.GetResponse

Dim myreader As New System.IO.StreamReader(myResp.GetResponseStream)
Dim myText As String

myText = myreader.ReadToEnd

Enviar missatges - HTTP/GET

        
Imports System.Net
Imports System.IO
Dim client As WebClient = New WebClient
client.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)")
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xxx")
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx")
client.QueryString.Add("msisdn", "xxxx")
client.QueryString.Add("message", "This is an example message")
Dim baseurl As String = "http://api.labsmobile.com/get/send.php"
Dim data As Stream = client.OpenRead(baseurl)
Dim reader As StreamReader = New StreamReader(data)
Dim s As String = reader.ReadToEnd()
data.Close()
reader.Close()
Return

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
Imports System.Net
Imports System.IO
Dim client As WebClient = New WebClient
client.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)")
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xxx")
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx")
Dim baseurl As String = "http://api.labsmobile.com/get/balance.php"
Dim data As Stream = client.OpenRead(baseurl)
Dim reader As StreamReader = New StreamReader(data)
Dim s As String = reader.ReadToEnd()
data.Close()
reader.Close()
Return

Enviar missatges - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 Dim res As String = New client.LabsMobileAPI.SendSMS(
  "priv00x",
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx",
  "<sms>
    <recipient>
      <msisdn>34609827393</msisdn>
    </recipient>
    <message><![CDATA[This is an example message]]></message>
  </sms>")

Consulta de crèdits - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 string resultado = new Client.LabsMobileAPI.GetCredit(
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx")
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • TripMedic, Cites mèdiques a l'estranger recomana LabsMobile

  Enviament internacional de confirmacions i recordatoris de cites mèdiques i valoracions del servei via SMS.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Gestiona i actualitza la teva base de dades de telèfons mòbils

  Aquest tutorial explica com mantenir en el temps una llista de telèfons mòbils en l'aplicació WebSMS perquè els enviaments tinguin un major percentatge de lliurament i lectura.

  Ir al tutorial
loader