Què és?

És una aplicació web on-line per a l'enviament de missatges SMS i gestió d'un compte LabsMobile.

En l'aplicació WebSMS es poden gestionar tots serveis com la recàrrega de crèdits, estadístiques o resultats d'enviament, preferències, agenda de contactes, facturació, etc.

Índice aplicación WebSMS

Busques alguna cosa?

Característiques

 • Modes d'enviament

 • Enviament bàsic manual

  L'enviament de missatges bàsic o manual que consisteix a introduir els números un a un o copiar-los des de qualsevol aplicació o fitxer. El formulari d'enviament ajuda a escollir els altres camps com a remitent, text, hora i dia d'enviament, etc.

 • Enviament de missatges des de l'agenda

  Modes d'enviament - Enviament de missatges des de l'agenda

  Els enviaments o campanyes es poden fer a bases de dades o llistats prèviament carregats en l'aplicació. En aquest cas es poden seleccionar una o diverses base de dades, llistats o grups per realitzar un enviament massiu. També és possible seleccionar o deseleccionar un a un els números d'un llistat.

 • Enviament de missatges a través de fitxer

  L'enviament mitjançant un fitxer consisteix en importar un fitxer CSV o Excel amb un conjunt de missatges, un per línia. Cada línia conté totes les dades per fer l'enviament: número de telèfon mòbil, text, remitent i data/hora d'enviament.

 • Plantilles de text

  Modes d'enviament - Plantilles de text

  Les plantilles de text són útils en el cas que s'enviïn missatges iguals o similars de forma recurrent. Aquestes plantilles es poden gestionar (crear, modificar o eliminar) i també es poden seleccionar en qualsevol formulari d'enviament.

 • Enviaments programats

  Modes d'enviament - Enviaments programats

  En qualsevol formulari d'enviament és possible seleccionar el dia i hora d'enviament i programar així enviaments individuals o campanyes massives. En l'apartat Programats es poden veure totes les dades dels enviaments programats pendents d'executar i els ja enviats.

 • Campanyes amb una diferència

  Aquesta prestació consisteix a enviar campanyes massives de forma gradual i progressiva. És possible triar l'interval de temps i quants missatges enviar a cada interval. Així es pot mantenir el nombre de destinataris constant durant un període de temps.

 • Remitent personalitzat

  Modes d'enviament - Remitent personalitzat

  Els missatges SMS poden tenir un remitent personalitzat. És possible introduir un remitent diferent a través de qualsevol formulari d'enviament. També es poden establir remitents per defecte i l'aplicació guarda els remitents utilitzats per suggerir en futurs enviaments. Aquesta funcionalitat no esta permesa en alguns operadors o països.

 • Missatges amb camps personalitzats

  Modes d'enviament - Missatges amb camps personalitzats

  Els enviaments massius es poden personalitzar per enviar un missatge diferent a cada destinatari. En aquest cas s'ha d'importar una base de dades amb tota la informació addicional i declarar les variables en el text del missatge. L'aplicació substituirà les dades i així l'usuari rebrà el missatge personalitzat.

 • Missatges concatenats

  Modes d'enviament - Missatges concatenats

  Un SMS estàndard conté 160 caràcters però és possible enviar missatges amb una capacitat més gran. Tots els formularis d'enviaments permeten aquesta funcionalitat i informen a l'usuari dels caràcters utilitzats i dels crèdits que consumirà qualsevol enviament.

 • Missatges unicode

  Modes d'enviament - Missatges unicode

  Els missatges SMS estàndard només poden contenir els caràcters de l'alfabet GSM. En canvi els SMS Unicode permeten enviar qualsevol caràcter o símbol però tenen una menor capacitat. Aquest servei es pot activar i utilitzar en qualsevol secció o formulari d'enviament.

 • Missatges certificats

  Modes d'enviament - Missatges certificats

  Els missatges SMS certificats són comunicacions que afegeixen la prestació de rebre un document PDF que certifica el missatge enviat i el seu contingut. Aquest document té una validesa legal davant qualsevol procés administratiu o jurídic.

 • Agenda i bases de dades

 • Gestió de contactes

  L'apartat d'Agenda conté totes les funcionalitats per a una gestió fàcil i ràpida dels contactes i bases de dades del compte. Aquestes funcionalitats inclouen la creació, filtrat, segmentació, importació, modificació, exportació i redefinició per a un posterior enviament.

 • Base de dades segmentada

  Agenda i bases de dades - Base de dades segmentada

  Tots els contactes s'assignen a un grup o base de dades. Aquests grups són la classificació principal dels contactes o números. D'aquesta manera se simplifica la gestió massiva de contactes i enviament de campanyes.

 • Importació de nombres de forma manual

  És possible importar contactes de forma individual o massiva simplement introduint les dades en un formulari web. Aquesta importació es pot realitzar escrivint les dades manualment o copiant les dades des de qualsevol aplicació.

 • Importació des de fitxer

  La importació massiva de nombres d'una base de dades es pot realitzar amb un arxiu Excel o CSV. L'únic requisit és respectar el format i ordre de les columnes especificades. Opcionalment es poden eliminar números duplicats o eliminar qualsevol nombre previ.

 • Importació de dades addicionals

  En tots els mètodes d'importació es poden adjuntar dades addicionals a cada contacte o número. Aquestes dades addicionals es poden utilitzar per crear missatges personalitzats, segmentar l'enviament o realitzar estadístiques en funció d'aquestes dades.

 • Exportació de bases de dades

  Els grups o bases de dades es poden exportar a un fitxer en qualsevol moment. Aquesta funcionalitat és molt útil per realitzar tractaments externs o tornar a importar els contactes posteriorment.

 • Neteja i filtrat de bases de dades

  Agenda i bases de dades - Neteja i filtrat de bases de dades

  Un cop s'ha realitzat un enviament massiu o una campanya a una base de dades es poden actualitzar els números vàlids. Amb les confirmacions de lliurament i errors es poden modificar els llistats de nombres d'un compte i així tenir millors resultats en enviaments posteriors.

 • Gestió de Blacklist

  Cada compte disposa d'una blacklist de nombres que s'han donat de baixa del servei i que mai rebran cap missatge enviat des d'aquest compte. Aquesta llista es manté de forma automàtica a través d'un formulari enviat en els mateixos missatges. La blacklist també es pot exportar i gestionar de forma manual.

 • Resultats i estadístiques

 • Monitorització de missatges enviats

  Un cop enviat un missatge o campanya és possible obtenir en temps real l'estat d'aquests missatges. Es poden filtrar missatges per múltiples camps (data/hora d'enviament, remitent, número mòbil, text, etc.).

 • Exportació de la llista de missatges

  Després de seleccionar una campanya o conjunt de missatges enviats és possible exportar el llistat de missatges amb totes les dades en un fitxer CSV. L'exportació es pot filtrar per múltiples camps (data/hora d'enviament, remitent, número mòbil, text, etc.).

 • Confirmació i dia hora de lliurament

  Una de les dades principals d'un SMS és la confirmació de lliurament. Aquesta confirmació (amb dia/hora) es genera pels operadors quan el missatge es lliura de manera efectiva en el dispositiu de destinació.

 • Descripció detallada dels errors

  Els missatges que no han pogut ser lliurats generen un error. El motiu de l'error poden ser les dades del missatge, el nombre o una incidència en la xarxa GSM. L'error corresponent es mostra en l'aplicació juntament amb una descripció detallada i el moment en què s'ha generat.

 • Estadístiques de missatges enviats

  Les estadístiques són informes, gràfiques i estudis de les dades d'un conjunt de missatges. Aquestes estadístiques permeten saber si un enviament o campanya ha tingut èxit o si ha complert amb els objectius. És possible filtrar qualsevol grup de missatges per veure i imprimir el seu informe d'estadístiques.

 • Estadístiques de clics

  Les estadístiques específiques dels clics als enllaços mostren amb més detall a els resultats d'un enviament o campanya. Aquestes estadístiques estudien totes les dades que s'obtenen d'un clic i també quins stinataris han fet clic i quantes vegades. Aquesta última dada és molt important per a segmentar els destinataris segons la fidelització.

 • Accés directe a campanyes

  Tot enviament massiu es considera una campanya i s'agrupa de forma automàtica en l'aplicació WebSMS. Es pot accedir directament als llistats, errors, resultats i estadístiques de cada campanya. És possible també repetir una campanya modificant alguns camps.

 • Comparació de campanyes

  En WebSMS és possible comparar dues campanyes obtenint un informe dels principals indicadors de lliurament i seguiment de cadascuna. D'aquesta manera es pot realitzar un test A/B amb alguns canvis i així anar redefinint i millorant els resultats de les campanyes.

 • Enviament de SMS amb link

  Enllaços SMS - Enviament de SMS amb link

  Un dels principals usos actuals de l'SMS és la d'incloure un enllaç. Aquest enllaç pot redirigir a una landing, web, formulari, imatge, document multimèdia, etc. D'aquesta manera s'aprofiten els avantatges de la comunicació SMS per dirigir al destinatari al contingut de l'enllaç. L'aplicació WebSMS disposa de totes les eines per incloure, gestionar i estudiar el comportament d'aquests enllaços.

 • Servei de Shortlink

  Enllaços SMS - Servei de Shortlink

  Aquest servei substitueix tots els enllaços en el text dels missatges SMS enviats per un enllaç curt propi de la plataforma LabsMobile amb una longitud màxima (14 caràcters). Cada clic a aquests enllaços curts es comptabilitza i guarda amb tota la informació associada.

 • Adjuntar fitxers a missatges

  Enllaços SMS - Adjuntar fitxers a missatges

  És possible enviar fitxers (imatges, documents, àudio, vídeo, etc.) en missatges SMS a través d'enllaços. En l'aplicació WebSMS es pot importar qualsevol fitxer generant enllaços curts que es podran incloure en el text dels missatges. Aquesta és la forma més fàcil de publicar fitxers adjunts en missatges SMS.

 • Dades de cada clic

  Enllaços SMS - Dades de cada clic

  En WebSMS és possible accedir a la informació de cada clic en format llistat i en les estadístiques d'enviaments i campanyes. La informació associada a cada clic inclou tota la informació de l'usuari destinatari com: dispositiu, idioma, localització geogràfica, dia/hora, adreça IP, etc.

 • Formulari i enllaç de baixa

  En totes les seccions d'enviament és possible afegir al text del missatge un enllaç de baixa. Aquest enllaç fa referència a un formulari on el destinatari pot incloure el seu telèfon per afegir-lo a la Blacklist. A partir d'aquest moment no s'enviarà cap missatge a aquest número mòbil.

 • Landings web amb SMS

 • Landings web com links SMS

  Els usuaris de WebSMS poden crear landings web per incloure enllaços en els enviaments o campanyes SMS. Aquestes landings es poden crear en base a unes plantilles personalitzables i realitzar els seguiments de qualsevol clic o visita.

 • Plantilles Landing

  Landings web amb SMS - Plantilles Landing

  L'aplicació WebSMS disposa d'un catàleg extens de plantilles landing personalitzables en disseny i contingut per a qualsevol campanya. Totes les plantilles han estat creades per professionals en disseny, usabilitat i màrqueting per obtenir els millors resultats i optimitzar les prestacions dels dispositius mòbils.

 • Disseny en mòduls intercanviables

  Les landings es creen a base de petits mòduls o elements. Aquests mòduls que componen una landing es poden afegir, modificar, personalitzar, ordenar o eliminar. D'aquesta manera les landings poden adaptar-se a múltiples finalitats i dissenys.

 • Personalització d'accions i enllaços

  Totes les accions i enllaços presents en les landings es poden modificar i personalitzar. Qualsevol enllaç pot establir enllaços interns o externs, fer trucades telefòniques, descàrrega de fitxers, enviar missatges o notificacions, compartir en xarxes socials, obrir un mapa en una direcció determinada, etc.

 • Personalització de contingut

  El contingut de qualsevol plantilla es pot ajustar fent servir l'editor landing de WebSMS. És possible canviar qualsevol text, botó, icona, imatge, etc. Aquesta característica juntament amb el disseny modular fa que qualsevol landing es pugui adaptar a qualsevol campanya o finalitat.

 • Personalització de disseny

  El disseny de qualsevol landing es pot personalitzar per adaptar-se a qualsevol propòsit o imatge corporativa. En concret es poden modificar colors, tipografies, imatges, etc. No obstant això s'han de respectar alguns límits i valors per respectar el correcte disseny gràfic i la correcta visualització en qualsevol dispositiu mòbil.

 • Enviament de proves i simulacions de campanyes

  Landings web amb SMS - Enviament de proves i simulacions de campanyes

  L'editor de landings permet enviar proves per saber en tot moment com es visualitza el missatge SMS i la landing en qualsevol dispositiu mòbil. Les landings també es poden visualitzar en qualsevol navegador i veure qualsevol canvi en temps real.

 • Geolocalització de visites

  Totes les visites a una landing es poden localitzar geogràficament i saber la posició dels usuaris. En aquest cas es demanarà l'autorització i la localització exacta dels dispositius mòbils s'inclourà en les dades dels clics.

 • Seguiment amb Google Analytics

  Landings web amb SMS - Seguiment amb Google Analytics

  Per poder realitzar un seguiment del comportament dels usuaris en la landing és possible incloure un codi de Google Analytics. D'aquesta manera es poden veure totes les dades i estadístiques de navegació de la landing.

 • recepció SMS

 • Números Virtuals internacionals

  El servei de Números Virtuals permet rebre missatges SMS. Els números virtuals estan disponibles en alguns països. Els missatges enviats amb el Número Virtual contractat com a remitent podran ser contestats pels destinataris. Aquestes respostes es mostren en l'aplicació WebSMS.

 • Visualització de missatges rebuts

  Es poden visualitzar els missatges rebuts en una bústia d'entrada ordenats per data de recepció. També es poden filtrar els missatges per qualsevol camp (nombres, remitent, text, etc.) i extreure les estadístiques rellevants.

 • Diàleg de missatges bidereccionales

  Una de les eines principals per a la gestió de missatges rebuts és la visualització en forma de diàleg. D'aquesta manera es poden veure les respostes rebudes per a cadascun dels missatges enviats en un període determinat.

 • Packs i recàrregues

 • Packs a mida

  Packs i recàrregues - Packs a mida

  En el procés de recàrrega es pot triar un pack recomanat o crear un pack a mida amb una quantitat determinada de crèdits o missatges SMS. Per tant, és possible realitzar la recàrrega de qualsevol quantitat. En funció del volum i de la grandària del pack s'aplicarà la tarifa corresponent.

 • Recàrregues amb targeta de crèdit

  Totes les compres amb targeta de crèdit es realitzen amb una passarel·la de pagament (Stripe.com) que processa les transaccions i guarda les dades de forma segura. Aquesta passarel·la és compatible amb múltiples tipus de targetes internacionals i realitza els càrrecs en la moneda local de cada client.

 • Recàrregues amb transferència bancària

  Les recàrregues a través de transferència bancària estan habilitades per tots els comptes. En el procés de pagament es mostren les dades bancàries necessàries per a realitzar la transferència bancària. Per agilitzar la recàrrega recomanem enviar rebut o comprovant de la transferència.

 • Recàrregues automàtiques

  És possible configurar una recàrrega automàtica amb targeta en el cas que el compte arribi a un límit inferior de crèdits. D'aquesta manera el compte mai es quedarà sense crèdits. Hi ha l'opció de configurar el límit inferior, la targeta i el pack a recarregar de forma automàtica.

 • Preferències i configuració

 • Enviament i publicació de factures

  Les factures corresponents a les recàrregues s'emeten el primer dies laborable del mes següent a la compra. En el moment de l'emissió s'envien les factures per correu electrònic i a partir d'aquest moment es poden veure i descarregar des del'apartat Factures.

 • Dades de facturació

  Els usuaris poden introduir i modificar en qualsevol moment les dades de facturació que apareixeran a la factures. Aquestes dades de facturació també es tindran en compte per validar nous comptes i habilitar els serveis disponibles.

 • Gestió de contrasenyes API

  En l'apartat de Preferències es pot canviar la contrasenya d'accés i també generar contrasenyes específiques per a l'enviament a través d'API. Aquestes contrasenyes afegeixen un nivell superior de seguretat i no comprometen la contrasenya general del compte.

 • Notificacions i advertències

  Els usuaris reben notificacions i advertències dels fets rellevants de la seva compte. Aquestes comunicacions es comuniquen a través de correu electrònic i de l'apartat Notificacions. Les notificacions fan referència a qualsevol error o incidència en els enviaments i també informen sobre l'administració del compte.

 • Informació i limitacions de cada país

  Sempre es mostren les tarifes actualitzades i les característiques dels enviaments SMS a cada país (com ara confirmació de lliurament o remitent dinàmic). Tant els operadors telefònics com la tecnologia varia en funció del país s'han de tenir en compte en realitzar enviaments i campanyes internacionals.

 • Balanç de crèdits actualitzat

  En tot moment s'informa a l'usuari dels crèdits disponibles del compte i es manté un registre de despesa i de recàrrega. Amb aquest registre de consum es pot mantenir un control històric de totes les variacions de crèdits realitzats a la comptes des de la seva creació.

 • Filtre anti missatges duplicats

  Preferències i configuració - Filtre anti missatges duplicats

  Tots els comptes per defecte tenen un filtre que bloqueja els missatges duplicats. Missatges SMS amb el mateix text i remitent, enviats a un mateix número mòbil seran bloquejats durant els mateixos 60 minuts. D'aquesta manera el destinatari només rebrà el primer missatge enviat i els següent quedaran etiquetats com duplicats, no s'enviaran i no consumiran crèdits. Aquest filtre es pot desactivar en les Preferències del compte.

 • Limitació de trànsit

  Hi ha una limitació de trànsit a tots els comptes per prevenir usos indeguts o no desitjats. Per defecte aquest valor s'estableix a 100.000 missatges diaris i a 100.000 missatges per enviament. Aquests dos valors es poden modificar en les Preferències del compte.

 • Preferències de compte

  En aquest apartat de l'aplicació es poden modificar tots els aspectes de configuració del compte. Les preferències inclouen limitacions, seguretat, configuracions locals (moneda, idioma, ús horari, país per defecte), serveis disponibles i valors per defecte en els enviaments.

 • Errors en enviaments

  Preferències i configuració - Errors en enviaments

  Els usuaris poden consultar qualsevol error o incidència en els enviaments realitzats. Aquest apartat inclou el motiu i tots els detalls dels errors dels enviaments i campanyes realitzats des WebSMS o des API.

 • SMSPing

  Preferències i configuració - SMSPing

  Servei que comprova el correcte funcionament d'un web o URL. Es detectaran caigudes o usos no desitjats d'una web enviant un missatge SMS als responsables. Quant es restableixi el funcionament s'enviarà altre missatge amb la informació corresponent.

 • Creació i gestió de subcomptes

  Un compte pot configurar i gestionar subcomptes d'usuari. Aquestes subcomptes poden tenir funcionalitats restringides per adaptar-se a qualsevol companyia o organització. El control de crèdits pot ser independent o ser gestionat per compte administrador.

 • Suport i ajuda

 • Ajuda en línia

  Totes les seccions i formularis de l'aplicació WebSMS consten d'ajuda contextual. Aquest ajut apareix al costat de cada camp per donar una explicació detallada de formats, valors possibles o funcionalitats.

 • Videotutorials

  Hi ha videotutorials de les principals funcionalitats d'WebSMS perquè en pocs minuts els usuaris tinguin una visió inicial. Aquests videotutorials expliquen de manera visual com realitzar les accions bàsiques i els primers enviaments amb totes les opcions disponibles.

 • Centre de suport

  Suport i ajuda - Centre de suport

  Davant de qualsevol dubte, pregunta o incidència els usuaris de WebSMS poden crear un tiquet o cas al Centre de Suport. Els nostres tècnics tractaran i respondran a cada cas amb rapidesa i rigor. Qualsevol resposta serà notificada per email i al Centre de Suport.

 • Suport telefònic

  LabsMobile posa a disposició dels seus clients el suport telefònic per qualsevol consulta o incidència. Mantindrem sempre informats els usuaris de la resolució o resposta a qualsevol consulta a través del Centre de Suport.

Quant costa?

L'aplicació WebSMS no te cap cost.

Qualsevol usuari registrat a LabsMobile té accés il·limitat a WebSMS.

Com ho puc utilitzar?

 • Registra't de forma gratuïta, crea un compte d'usuari aquí.
 • Quan et registris rebràs el nom d'usuari i la contrasenya per accedir a WebSMS.
Més info? Contacta amb nosaltres!
loader