Termes i condicions del servei

Els presents termes i condicions regulen la prestació de serveis (el "Contracte”) que regeixen la relació mercantil entre la plataforma LabsMobile (d'ara endavant, “LABSMOBILE”), i el Client.

CLÀUSULES

1. OBJECTE

El Contracte té per objecte establir els termes i condicions que regiran la prestació per part de LABSMOBILE del servei d'enviament de SMS (el/els “Servei/s”) a favor del Client, així com establir els drets i obligacions dimanants per a cada part.

2. DURADA

El Contracte té una durada d'un (1) any a comptar des de la seva subscripció, prorrogant-se tàcitament per períodes addicionals idèntics, tret que concorri qualsevol de les causes de terminació previstes en la clàusula 11 del Contracte.

3. CONTRACTACIÓ I BAIXA DEL SERVEI

La contractació del Servei ha de sol·licitar-se pel Client a través de la pàgina web corporativa de LABSMOBILE http://www.labsmobile.com (la “Web”), en concret a través del formulari de registre d'un compte. Una vegada registrada el compte li serà remès al Client les credencials d'accés i instruccions per a operar sota aquesta. El compte serà validat per LABSMOBILE una vegada realitzada la primera adquisició mitjançant aquesta.

En el cas que el Client ja estigui prèviament donat d'alta en la Web i les dades consignades en el panell de control no siguin correctes, tindrà la possibilitat de corregir-los a través del panell de control de la Web i/o contactar amb el servei d'Atenció al Client.

Durant la vigència del Contracte, el Client podrà procedir a l'adquisició a LABSMOBILE dels paquets d'enviament de SMS que desitgi. Aquests podran ser enviats durant els 18 mesos següents a la seva adquisició i el preu aplicable a aquests enviaments serà el públic i vigent en el moment de l'enviament. El preu i abonament del Servei es configura com un sistema de crèdits, el Client abona una quantitat que constitueix un crèdit al seu favor, del qual s'aniran llevant les quantitats corresponents al preu determinat per a cada SMS en el moment en què se sol·liciti l'execució de l'enviament.

La sol·licitud de baixa del Servei implica la finalització del Contracte de conformitat amb el que es preveu en la clàusula 11. A partir d'aquest moment deixarà de tenir accés al Servei contractat i no li serà possible recuperar la informació que es trobés emmagatzemada.

4. PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu aplicable al Servei contractat apareix detallat en la secció “Preus” de la Web, segons la modalitat de contractació seleccionada pel Client. Al preu se li afegirà l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o impost equivalent reportat que resulti d'aplicació a cada moment segons la normativa vigent.

LABSMOBILE podrà modificar el preu aplicable al Servei en qualsevol moment, ja sigui per raons comercials o per motius aliens a LABSMOBILE, com pot ser l'increment de cost per part de proveïdors de telecomunicacions. En tot cas, aquest serà públic en tot moment en la web de LABSMOBILE.

Els preus són determinats en euros, els preus que figuren en la Web en altres divises són actualitzats diàriament segons el tipus de canvi corresponent.

El preu vigent del pack de SMS contractat serà abonat pel Client en el moment que es materialitzi la compra clicant en el botó “ACCEPTAR” mitjançant algun dels mètodes de pagament que s'ofereixen en la web i en les condicions que allí s'especifiquen. No obstant l'anterior, el preu dels SMS es podrà veure alterat durant el període d'execució dels enviaments contractats i per tant el nombre d'enviaments de SMS contractats podrà ser inferior o superior depenent de la quantitat monetària abonada pel Client, qui disposa d'un crèdit contra LABSMOBILE per aquesta quantitat.

LABSMOBILE emetrà factura recapitulativa de totes les adquisicions efectuades abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagin efectuat les mateixes. Les factures seran posades a la disposició del Client en la secció “Factures” de l'espai personal de la Web corporativa, així mateix LABSMOBILE enviarà un e-mail adjuntant la mateixa.

5. FUNCIONALITATS DEL SERVEI

Les principals funcionalitats del Servei consisteixen en la connectivitat (disponibilitat de la plataforma i connexió de les rutes) i enviament de SMS. La resta de funcionalitats que figuren en la pàgina web corporativa són prestades de manera gratuïta i poden ser modificades i/o anul·lades a criteri de LABSMOBILE, sense que el Client tingui dret a reclamació ni indemnització de cap mena.

El Client podrà consultar, en el panell de control del seu compte, l'històric dels SMS enviats i les dades de contacte emmagatzemats durant els últims 12 mesos. L'accés als contactes i SMS enviats amb anterioritat a aquest període i fins a una antiguitat màxima de 2 anys podrà efectuar-se per part del Client mitjançant petició expressa a LABSMOBILE a través de les vies descrites en la secció “Contacte” de la Web.

LABSMOBILE prestarà així mateix un servei d'assistència tècnica al Client per a atendre les incidències que es derivin del Servei sempre que no siguin per causes imputables al Client. L'assistència serà prestada a través de les vies i eines previstes en la Web descrites en la secció “Contacte” d'aquesta.

6. NIVELL DEL SERVEI

Per a la prestació del Servei i l'execució de les funcions assumides, LABSMOBILE es compromet a complir els nivells de servei (SLA) determinats en l'Annex I del Contracte. Les parts reconeixen que el règim de penalitzacions aplicables al contracte actual és l'establert en l'Annex I.

7. OBLIGACIONS DEL CLIENT

Sense perjudici de les obligacions assumides amb caràcter específic en altres clàusules del Contracte, el Client s'obliga a complir amb les que es detallen a continuació:

a) Pagar el preu del Servei.

b) Garantir la idoneïtat, compatibilitat i seguretat de les xarxes, sistemes, servidors, equips, dispositius i/o terminals que tinguin accés al Servei.

c) Utilitzar el Servei de conformitat amb la legislació aplicable, la moral, els bons costums i l'ordre públic, comprometent-se expressament a evitar qualsevol tipus d'acció que pugui, de qualsevol forma, danyar, inutilitzar o sobrecarregar els sistemes, equips o serveis accessibles directament o indirectament a través de LABSMOBILE, incloent expressament els equips informàtics de tercers, així com qualsevol tipus de contingut emmagatzemat ja sigui en equips informàtics de LABSMOBILE o de qualsevol tercer. En tot cas, el Client s'abstindrà d'utilitzar el Servei amb finalitats o efectes il·lícits, danyar els drets o la imatge de LABSMOBILE o de tercers. Així, LABSMOBILE no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol classe que es derivin de la utilització fraudulenta del Servei i de la no infal·libilitat del Servei i dels continguts accessibles mitjançant el Servei.

d) Mantenir en secret i fer un ús diligent de les credencials d'accés al compte de la Web, obligant-se també a modificar-la de manera immediata quan es tingui constància que tercers les hagin conegut indegudament. En tot cas, LABSMOBILE no es responsabilitza de l'ús que efectuï el Client o qualsevol tercer de les credencials i altra informació del Client. Serà el Client, com a responsable de la custòdia de les seves credencials, qui es responsabilitzarà de la despesa que s'ocasioni amb motiu de la utilització d'aquestes.

8. OBLIGACIONS DE LABSMOBILE

Sense perjudici de la resta d'obligacions assumides amb caràcter específic en el Contracte, LABSMOBILE es compromet a:

a) Disposar i mantenir els seus equips i programari necessari amb la finalitat de dur a terme la prestació del Servei, en els termes previstos en el Contracte.

b) Dedicar els recursos humans necessaris per a l'òptim desenvolupament de la prestació del Servei.

c) Complir les seves obligacions a l'empara del Contracte dins de les condicions i terminis previstes en aquest.

d) Enviar els SMS mitjançant l'ús de la seva plataforma en el menor temps possible.

e) Adoptar i implementar totes les mesures necessàries per a complir amb les obligacions legals i/o acords amb els operadors de telefonia i administracions/entitats locals de cada país.

9. RESPONSABILITAT

LABSMOBILE respondrà pels danys i perjudicis directes i efectius causats al Client conseqüència immediata de l'incompliment dolós o culpós per part de LABSMOBILE de les obligacions dimanants del Contracte. No obstant l'anterior, la responsabilitat total, màxima i única de LABSMOBILE, quedarà limitada a l'import rebut per LABSMOBILE pel Servei determinat objecte de reclamació.

Sota cap circumstància, LABSMOBILE serà responsable per danys i perjudicis indirectes que fossin conseqüència mediata o remota de l'incompliment contractual produït com, a títol enunciatiu no limitatiu, lucre cessant, pèrdua de contractes, interrupció de negoci i/o la pèrdua de beneficis.

Així i, en tot cas, LABSMOBILE no serà mai responsable de:

a) Qualsevol incidència, suspensió, interrupció i/o caiguda dels sistemes del Client que impedeixin la connexió a Internet i/o la disponibilitat i/o continuïtat en la prestació dels Serveis.

b) Qualsevol incidència o suspensió del Servei imputable a accions o omissions dels operadors de telecomunicacions que impedeixin l'accés de l'equip del Client a Internet i/o el lliurament dels SMS enviats.

c) Qualsevol pèrdua de dades o de temps operatiu, d'utilització del programari i de la plataforma, sofert directament o indirectament pel Client per causes que no siguin imputables a LABSMOBILE, especialment, per atacs informàtics, l'entrada d'intrusos en els sistemes i/o el segrest de les seves dades per part de tercers.

d) Qualsevol infracció de la normativa, de drets de tercers o dels termes del Contracte en les quals incorri el Client durant la vigència del Contracte.

e) La suplantació de personalitat d'un tercer efectuada pel Client en qualsevol comunicació efectuada a través del Servei.

f) Les avaries, fallades, errors o pèrdues d'informació que, directament o indirectament, es derivin: (i) de l'incompliment per part del Client de l'ús del Servei; (ii) d'avaries alienes a l'activitat desenvolupada per LABSMOBILE en la prestació del Servei, ni de la reparació de les mateixes per part del Client o d'un tercer.

g) L'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades del Contracte per causes de força major. S'entendrà per “força major” els supòsits de cas fortuït, pandèmia, guerra, vagues, actes de terrorisme, incendi, terratrèmol, explosió, accident, inundació o un altre desastre natural, sabotatge, falta del combustible adequat, o d'energia, matèries primeres, contenidors o transport per causes fora del control raonable d'una Part; conflictes laborals, o qualsevol altra causa que impedeixi o demori el compliment del Contracte, derivada o atribuïble a actes, esdeveniments, omissions o accidents fora del control raonable de la part afectada.

10. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

LABSMOBILE, als únics efectes de rebre el Servei, atorga al Client una llicència d'ús no exclusiu i no transferible, sense facultat de cessió a tercers, per a accedir i utilitzar el programari i els continguts de la plataforma d'enviament de SMS (el “Programari”) de la seva titularitat.

En conseqüència, el Client s'obliga a:

a) Usar aquest Programari únicament per a les finalitats pròpies del Servei contractat. El Client assumeix tota responsabilitat derivada de la selecció del Servei per a aconseguir els objectius i resultats que es proposa.

b) Permetre l'ús del Programari únicament a aquells usuaris autoritzats per a això.

c) En cap cas modificar, descompilar, desmuntar, recrear, copiar, reproduir, realitzar enginyeria inversa i/o versions derivades del Programari i/o dur a terme cap acció contrària als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre l'aplicació.

d) No realitzar cap acció amb la finalitat d'eludir, vulnerar o, de qualsevol altra manera, deixar sense efecte, mesures de qualsevol naturalesa destinada a la protecció del Programari.

e) Complir amb les disposicions i normes d'ús que amb caràcter particular es prevegin en la Web.

El Client accepta que el Programari pot no estar disponible per causes no imputables a LABSMOBILE com, a títol enunciatiu no limitatiu, amb motiu del manteniment periòdic del sistema, casos fortuïts, fallades tècniques, atacs informàtics o fluctuacions en la demanda del Servei. Així queda exclosa qualsevol garantia en relació amb el funcionament del Programari quan la falta de disponibilitat del mateix per part del Client es degui a causes fora del control de LABSMOBILE.

11. TERMINACIÓ I EFECTES

El Contracte acabarà de forma anticipada en els següents suposats:

a) Per acord exprés de les Parts.

b) Per voluntat de cada Part sempre que mediï un preavís per escrit a l'altra Part d'un (1) mes.

c) Quan una Part incompleixi greument o repetidament qualsevol clàusula del Contracte i l'incompliment, en el cas de poder esmenar-se, no s'esmena dins dels quinze (15) dies naturals següents en els quals la Part no incomplidora comuniqui a la Part incomplidora aquest incompliment. Si l'incompliment es considera inesmenable o fes impossible el compliment del Contracte per la part denunciant la resolució podrà ser immediata. En tot cas, l'incompliment pel Client del Contracte i/o de la normativa vigent, facultarà a LABSMOBILE per a suspendre o interrompre, sense previ avís, la prestació del Servei, i això sense perjudici del dret a sol·licitar al Client la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

A la data de terminació del Contracte el Servei es donarà per finalitzat i extingit amb caràcter general.

12. CESSIÓ

Aquest Contracte podrà ser cedit per LABSMOBILE a qualsevol societat que pogués prestar el Servei, comunicant en tot cas aquesta circumstància al Client.

13. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals relatives a les Parts prevists en el Contracte seran tractats per les mateixes amb la finalitat d'executar el Contracte. La legitimació del tractament és l'execució de la relació contractual. Les dades es conservaran durant el termini previst per la normativa vigent (especialment, en matèria comptable i fiscal) i no es comunicaran a tercers excepte a l'Administració Pública en els supòsits previstos legalment i, en el seu cas, a les entitats financeres per al cobrament del Servei. Cada Part podrà exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, en el domicili social de l'altra Part. En el cas que les Parts desitgin major informació respecte a qualsevol d'aquests drets, podran acudir a l'Autoritat de Control.

Pel fet que, amb motiu de la prestació del Servei, LABSMOBILE tindrà accés a dades personals responsabilitat del Client (nom i cognoms, no de telèfon i, en el seu cas, contingut del SMS), actuarà com a “Encarregat del tractament” i, en conseqüència, s'obliga al següent:

a) Utilitzar les dades personals només per a la finalitat del Servei i, en cap cas, per a fins propis.

b) Tractar les dades personals d'acord amb les instruccions del Client.

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del Client.

d) No comunicar les dades a tercers, tret que compti amb l'autorització expressa del Client i en els supòsits legalment previstos. LABSMOBILE pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del Client, d'acord amb les seves instruccions. En aquest cas, el Client identificarà, de manera prèvia i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per a procedir a la comunicació. Si LABSMOBILE ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, informarà el Client d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal Dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

e) Per a subcontractar a altres entitats, LABSMOBILE haurà de comunicar-ho per escrit al Client. La subcontractació podrà dur-se a terme si el Client no manifesta la seva oposició en el termini de tres (3) dies naturals. El subcontractista, que també tindrà la condició d'encarregat del tractament, estarà obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquesta clàusula per a LABSMOBILE i les instruccions que dicti el Client. Correspon a LABSMOBILE regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions i requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets dels afectats.

f) Mantenir el deure de secret respecte a les dades personals als quals hagi tingut accés en virtut de la prestació dels Serveis, fins i tot després que finalitzin.

g) Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals es comprometin, de manera expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment, i mantenir a la disposició del Client la documentació acreditativa del compliment d'aquesta obligació.

h) En el seu cas, assistir al Client en la resposta a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils). Quan els afectats exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant LABSMOBILE, aquest ha de comunicar-ho al Client.

i) Notificar al Client, sense dilació indeguda, les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència. No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Correspondrà al Client comunicar les violacions de la seguretat de les dades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

j) Posar a la disposició del Client tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les inspeccions que realitzin el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.

k) Implantar les mesures de seguretat d'acord amb l'avaluació de riscos realitzada.

l) Destruir les dades personals una vegada finalitzat el Contracte. No obstant això, LABSMOBILE podrà conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució del Contracte.

D'altra banda, el Client s'obliga a:

a) Complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal que sigui vigent.

b) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

El Client es compromet a mantenir indemne a LABSMOBILE enfront de qualsevol reclamació que pugui ser interposada (incloent qualsevol expedient sancionador que sigui incoat per l'Autoritat competent) per l'incompliment per part del Client de la normativa en matèria de protecció de dades personals, acceptant pagar les quantitats a les quals en concepte de sanció, multa, indemnització, danys, perjudicis i interessos pugui venir obligat a satisfer.

El Client autoritza a LABSMOBILE per a designar les següents categories de tercers encarregats del tractament amb la finalitat de prestar els Serveis:

- Operadors de xarxa amb l'únic propòsit d'acabar la comunicació amb el terminal del destinatari final.

- Operadors de centre de dades amb el propòsit d'emmagatzemar dades del destinatari final i allotjar el servei.

14. CONFIDENCIALITAT

Totes dues parts mantindran la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació de cadascuna d'elles a la qual tinguin accés amb motiu de la prestació dels serveis emparats per aquest Contracte, comprometent-se a usar aquesta informació únicament per al desenvolupament d'aquests serveis.

15. REVENDA

Si el Client procedís a revendre el Servei a tercers (el “Revenedor”) traslladarà als seus clients totes les obligacions previstes per a ell mateix en el Contracte, exonerant de qualsevol responsabilitat a LABSMOBILE. En tot cas, els clients del Revenedor procediran a contractar el Servei directament al Revenedor, no tenint cap relació directa amb LABSMOBILE.

En el cas de revenda del Servei, el Client podrà excepcionalment sublicenciar als seus clients, als únics efectes de rebre els Serveis, la llicència atorgada al seu favor en virtut de la clàusula 10 del Contracte. En aquest cas, el Client traslladarà als seus clients les obligacions indicades en les lletres a) a e), totes dues incloses, de la clàusula 10, així com la resta de contingut de la clàusula que resulta d'aplicació.

16. MISCEL·LÀNIA

El Contracte i els Annexos representen l'únic acord vàlid entre les Parts en relació amb l'objecte del mateix i deixa sense efecte qualssevol altres acords aconseguits per les Parts amb anterioritat, ja fossin verbals i/o escrits. En cas de contradicció entre el que es disposa en el Contracte i el que s'estableix en els Annexos, prevaldrà en tot cas el que s'estableix en el Contracte.

Si qualsevol de les clàusules del Contracte fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i el Contracte romandrà vigent en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, el Contracte només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, tret que per resultar essencial hagués d'afectar el Contracte de manera integral.

17. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El Contracte es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis d'Espanya. Per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la interpretació i/o execució del Contracte, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Annex I

SLA de DISPONIBILITAT

Els acords de nivell de servei (SLA) de disponibilitat permeten establir un compromís en relació a la fiabilitat i manteniment del servei de lliurament de missatges prestat per LABSMOBILE.

LABSMOBILE es compromet a garantir els següents nivells de servei:

- Disponibilitat del servei d'enviament de missatges (API). Índex de Disponibilitat Mensual: 99,95%

- Disponibilitat de la plataforma web (WebSMS). Índex de Disponibilitat Mensual: 99,95%

Definicions:

- Disponibilitat del servei d'enviament de missatges (API): disposició de la funció d'acceptació de peticions de transmissió de comunicacions.

- Disponibilitat de la plataforma web (WebSMS): accessibilitat i operativitat de l'aplicació web d'administració i gestió.

- Índex de Disponibilitat Mensual: el nombre total de minuts del mes en qüestió una vegada restat el nombre de minuts de No Disponibilitat del mes corresponent, tot això dividit entre el nombre total de minuts del mes en qüestió.

- No Disponibilitat: la pèrdua durant més de tres (3) minuts consecutius de l'accés o de connectivitat dels Serveis per causes imputables directament a LABSMOBILE. En cap cas s'entendrà per "No Disponibilitat” als efectes present Annex, i per tant no serà computat per al càlcul del present acord de nivell de servei (SLA), la pèrdua d'accés o de connectivitat dels Serveis motivada per, a títol enunciatiu no limitatiu, les següents causes:

(i) esdeveniments o factors aliens al control de LABSMOBILE com ara, però no exclusivament, força major, acció d'un tercer, problema de connexió a la xarxa d'internet, fallada de funcionament de la xarxa d'internet, fallada de funcionament o mal ús de maquinari o programari sota el control del Client;

(ii) incompliment per part del Client de les seves obligacions adquirides en virtut del contracte actual (com falta de col·laboració per a la resolució de la incidència);

(iii) mal ús o ús inadequat del Servei per part del Client;

(iv) manteniment planificat;

(v) hackeo, atac o pirateig informàtic.

LABSMOBILE monitora de manera constant la seva infraestructura mitjançant peticions de monitoratge de tipus ARP Ping (Adress Resolution Protocol). El temps de no disponibilitat es calcula per LABSMOBILE a partir de l'obertura del cas o incidència per part del programari de monitoratge fins al restabliment de la connectivitat i servei.

Si no s'aconsegueixen els nivells de servei de disponibilitat establerts, el Client pot sol·licitar la següent compensació. Recàrrega de saldo igual al 0,5% de l'import mitjà mensual abonat pel Client (calculat en relació a les recàrregues de l'últim any) per cada interval de deu (10) minuts consecutius de No Disponibilitat (a partir de l'incompliment del SLA), amb un límit del 25% (vint-i-cinc per cent) de l'import mitjà mensual.

Les recàrregues de saldo es realitzen directament en el compte del Client a petició d'aquest últim. El Client haurà de sol·licitar-lo obligatòriament a tot tardar el mes següent a aquell en el qual s'hagi constatat la No Disponibilitat. En defecte d'això, el Client perdrà la recàrrega de saldo. Aquest saldo ha de ser consumit pel Client en el mes natural següent al moment en el qual hagi estat recarregat en el compte del Client. En defecte d'això, perdrà el saldo i ja no podrà utilitzar-lo. En cap cas el saldo recarregat serà reemborsat al Client en metàl·lic.

Queda expressament acordat que les recàrregues de saldo a dalt citades constitueixen per al Client una indemnització a tant alçat per tots els perjudicis resultants de la inobservança per part de LABSMOBILE dels compromisos de servei en qüestió, renunciant el Client a qualsevol altra petició, reclamació i/o acció.

En cap cas el Client podrà fer valer la present clàusula i pretendre les recàrregues de saldo anteriorment esmentades en cas que la no disponibilitat dels Serveis no sigui imputable directament a LABSMOBILE.

Les causes de la no disponibilitat dels Serveis seran determinades per LABSMOBILE per qualsevol mitjà, i especialment basant-se en els elements del sistema d'informació de LABSMOBILE (com ara dades de connexió).