Termes del servei

Clàusules anteriors

1. Els presents termes i condicions generals regularan expressament les relacions sorgides entre 001TECH SL, d'ara endavant LABSMOBILE, i les usuàries dels seus serveis, d'ara endavant EL CLIENT, sense perjudici de qualsevol acord previ que pugui existir entre les parts.

2. El primer accés als serveis, implica l'acceptació de totes aquestes condicions.

Clàusules relatives a la condició de client

1. A l'efecte d'aquest contracte, el CLIENT és una persona física o jurídica, amb una estructura informàtica adequada contractes amb LABSMOBILE l'ús dels serveis de missatgeria.

2. La condició d'abonat és personal i intransferible, i no poden ser transferits a tercers sense el consentiment previ i exprés de LABSMOBILE.

3. En el cas d'utilització del servei per part de terceres persones expressament autoritzades per LABSMOBILE, EL CLIENT haurà d'ensenyar-los de manera adequada sobre el seu ús. A més a més, EL CLIENT haurà de suportar els costos de l'ús de respondre directament davant de LABSMOBILE del mal ús dels serveis.

Drets i obligacions del client

1. EL CLIENT tindrà dret a la utilització dels serveis que expressament contractats a través de LABSMOBILE.

2. EL CLIENT està obligat a fer els pagaments acordats segons les tarifes vigents, amb el corresponent IVA i en els terminis acordats.

3. EL CLIENT es compromet al manteniment de l'equip de suport necessaris per a l'accés als serveis.

4. EL CLIENT és responsable de la correcta utilització dels serveis, es comprometen expressament a evitar qualsevol acció que pugui causar danys en els sistemes, equips o serveis accessibles directament o indirectament, a través d'LABSMOBILE, incloent-hi la congestió intencional enllaços o sistemes, i d'acord amb les normes contingudes en les presents condicions generals.

Procediment de contractació

La contractació dels serveis de LABSMOBILE ús de la pàgina web (http://www.labsmobile.com), que es complementen amb els procediments següents:

1. Introducció de les dades d'identificació i de facturació del CLIENTS En el cas que el CLIENT ja està pre-donat d'alta i les dades que es mostren no siguin correctes, tindràs la possibilitat de contactar amb el servei d'atenció al Client per a la correcció de les mateixes.

2n. El pagament dels serveis. S'activarà una passarel·la de pagament (TPV) amb una targeta de crèdit per fer el pagament dels crèdits per ser desitjat.

3. Confirmació de la compra. S'enviarà un correu electrònic a l'adreça facilitada en el pas 1 de la confirmació del procés de compra.

4. Enviament de la factura. El primer dia hàbil del mes següent al de la compra serà publicat a la factura en un fitxer en format pdf.

Durada del contracte

1. Aquest contracte té una durada d'una durada mínima d'UN MES. També quedarà automàticament renovat per períodes de la mateixa època en absència de l'escrit de queixa amb l'antelació d'un mes des de qualsevol de les parts.

2. LABSMOBILE es reserva el dret a rescindir aquest contracte abans del seu venciment per una bona causa, per donar avís previ a l'abonat amb el mínim d'UN MES, sempre en el paràgraf anterior. No obstant això, no serà necessari que promoguin la comunicació en aquells casos en què, sota aquestes condicions, procedir a la desconnexió automàtica d'aquest acord.

Preu, condicions i formes de pagament

1. EL CLIENT es compromet al pagament de l'humus i l'ús dels serveis, ja sigui feta per ell mateix, com a persona autoritzada o no per ell, d'acord amb les tarifes vigents, el qual declara conèixer i acceptar. Aquestes tarifes s'incrementarà en el percentatge corresponent a l'IVA aplicable.

2. Les tarifes poden ser objecte de revisió en qualsevol moment per LABSMOBILE, que seran actualitzats, i es pot consultar a la pàgina web http://www.labsmobile.com.

3. El retard en el pagament que donarà lloc a la interrupció del servei, mentre que EL CLIENT no rectificar la situació. LABSMOBILE es reserva el dret a rescindir el contracte sense previ avís si el pagament és per disparar una editorial més enllà de 30 dies naturals a comptar des de la data d'emissió de la factura.

4. La manca de puntualitat en el pagament de qualsevol import degut per EL CLIENT, tindrà l'efecte de la seva incursió en mora, amb la prèvia sol·licitud per escrit de LABSMOBILE i obligar l'abonat el pagament d'interessos per demora des del moment que havien de ser pagats fins a la data efectiva del pagament.

5. El tipus d'interès aplicable a les quantitats degudes en el respecte de la morositat ha de ser el de l'EURÍBOR a 30 dies més un marge de 0,5 punts percentuals, si el retard en relació a la data de venciment de la factura sigui igual o inferior a 30 dies, i el de l'EURÍBOR per a 30 dies més un marge de 2 punts percentuals, si és superior. S'entendrà per l'EURIBOR, que és publicat en el Butlletí Oficial del Banc d'Espanya per un període d'un mes el dia hàbil següent a la data de venciment de la factura.

6. Si LABSMOBILE proporcionar serveis gratuïts, aquestes poden ser interromput sense necessitat de previ avís, no tenir EL CLIENT tindrà dret a la indemnització per danys i perjudicis.

7. El pagament dels serveis contractats pel CLIENT es realitzarà per avançat mitjançant transferència o càrrec a la targeta de crèdit que es consigni durant el procés de contractació (VISA, Mastercard o altres mètodes de pagament online).

8. Els serveis contractats pel CLIENT tenen una vigència de 18 mesos des de la data de la factura. A partir d'aquesta data és decisió de LABSMOBILE revocar els drets derivats de la transacció vençuda.

Termes d'ús

1. EL CLIENT tindrà dret a utilitzar els serveis estrictament contractat, ell és el responsable que els continguts de la informació transmesa a través de la mateixa.

2. LABSMOBILE concedeix a l'usuari una llicència no exclusiva per utilitzar les seves aplicacions per a l'ús personal i internes pròpies finalitats comercials. L'usuari no podrà comercialment distribuir, subllicenciar, revendre o transferir en cap cas, sense el previ consentiment per escrit per part de LABSMOBILE, o jugar amb aquestes finalitats, els programes, o qualsevol modificació o derivació dels mateixos, ja sigui sol o en combinació amb qualsevol altre producte o programa. A més a més, l'usuari no podrà modificar els programes excepte per a ús personal i internes pròpies finalitats comercials.

3. La llei de comerç electrònic.- EL CLIENT es compromet, d'acord amb el que estableixen els articles 21 i 22 de la LLEI de SERVEIS DE la SOCIETAT de LA INFORMACIÓ I de COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE (Llei 34/2002, de 11 de juliol - b.o.e. 12 de juliol de 2002) que no pot utilitzar els serveis per a l'enviament de missatges massius (SPAM, missatges publicitaris, promocionals o comercials, sense el consentiment o autorització de cada un dels seus destinataris, excepte que la coincidència de les excepcions previstes per la llei, així com l'enviament de missatges a través de la seva finalitat o contingut pot ser considerades contràries a la llei, la moral, les bones costums o constitutius d'un delicte o infracció, i les que es puguin lesionar els drets o la imatge de LABSMOBILE o de tercers.

4. EL CLIENT haurà de seguir les normes i condicions d'ús l'accés a qualsevol altres serveis de xarxa a través de LABSMOBILE.

5. EL CLIENT ha de mantenir en secret codis d'accés i canvieu-los, si hi ha la suposició que terceres parts hagin conegut o per conèixer indegudament la mateixa. En aquest darrer cas, LABSMOBILE és totalment dret a canviar els codis d'accés a la petició DEL CLIENT.

6. Si EL CLIENT no compleix amb qualsevol de les condicions d'ús o les seves obligacions. LABSMOBILE es reserva el dret a interrompre el seu servei immediatament després de la notificació a l'usuari, que estarà obligat a corregir la causa del defecte, de manera que el servei pot ser restaurat. Si EL CLIENT no corregir el defecte en el termini de 15 dies, LABSMOBILE es podria considerar com a causa de resolució del contracte, amb l'obligació per a l'usuari com per a compensar amb el pagament dels danys i perjudicis causats com a conseqüència d'aquest tipus de defectes.

7. Queda prohibida la redistribució de serveis a tercers sense el consentiment previ i exprés consentiment per escrit de LABSMOBILE.

8. El CLIENT no haurà i s'ha d'assegurar que no s'utilitzi el compte ni els serveis per a cap fi il·legal, incloent-hi, entre altres, la transmissió d'informació o l'oferta de qualsevol servei que sigui il·legal, fradulento, abusiu, nociu, amenaçador i/o difamatori, pornogràfics o que puguin considerar ofensius de qualsevol altra forma.

9. Així mateix El CLIENT haurà de complir amb les lleis i normativa de país o regió de què sigui originari i el dels destinataris de les comunicacions. Especialment en el que fa referència a la protecció de dades personals i legislació en les comunicacions personals.

10. El CLIENT ha de ser possedor d'un consentiment (opt-in) explícit dels destinataris en qualsevol cas. LABSMOBILE pot requerir la verificació d'aquest punt i d'una declaració signada en el cas de comunicacions d'àmbit comercial, polític, religiós, etc.

11. LABSMOBILE i els tercers necessaris (operadors de telefonia) es reserven de dret de bloquejar o rebutjar qualsevol comunicació o compte que no compleixi amb aquestes condicions o preceptes.

Serveis prestats

1. LABSMOBILE tindrà cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament dels serveis, amb un equip tècnic i programari adequat.

Limitacions de responsabilitat

1. EL CLIENT serà directament i personalment responsable de l'ús de l'aplicació LabsMobile, sota cap circumstància, ser considerat 001TECH responsable de l'ús per part CLIENT de l'aplicació.

2. LABSMOBILE no és responsable de les infraccions de la legislació en vigor com a conseqüència de l'ús inadequat del servei per cometre EL CLIENT. Si LABSMOBILE detectar l'existència de cap irregularitat en l'ús del servei podrà rescindir el contracte sense previ avís a l'abonat.

3. LABSMOBILE no serà responsable o la responsable, expressa o implícita, de la idoneïtat dels serveis que ofereix a les necessitats reals del CLIENT. La seva inadequació no podrà ser motiu de cancel·lació o retorn del pagament.

4. LABSMOBILE no és responsable de la interrupció del servei a causa de la manca de temps derivada de l'tipus de servei subscrit.

5. La responsabilitat de LABSMOBILE en qualsevol dels casos d'incompliment imputable serà limitada a l'import dels serveis prestats l'objecte de la queixa.

6. Atès que LABSMOBILE depèn dels serveis de tercers per a l'adequada prestació del seu propi LABSMOBILE declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta d'aquestes, acceptant només aquells causat per un desequilibri entre els mitjans electrònics de suport o per la negligent actuació dels seus propis empleats, degudament acreditat.

7. Atès que la majoria de les instal·lacions necessàries per a l'adequat funcionament de la xarxa depenen de terceres empreses, LABSMOBILE no serà responsable del resultat del servei. Això inclou els errors de routing, pèrdua d'informació o de dades, el lliurament de retards o interrupcions de l'serveis no previstos.

8. LABSMOBILE declina tota responsabilitat respecte de la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció de les dades, els programes o d'informació de qualsevol tipus corrent en les seves xarxes. El contingut d'aquesta informació és responsabilitat únicament de l'assignatura a l'intercanvi (remitent i dels destinataris).

9. LABSMOBILE no es fa responsable en cas d'ús no autoritzat per part de tercers del servei.

10. LABSMOBILE no serà responsable pels danys o sinistres causats per l'ús de la plataforma LabsMobile tant el CLIENT i els tercers, incloent la pèrdua de beneficis o interrupció de negocis o qualsevol altre. 001TECH es reserva el dret a emprendre totes les accions legals en matèria de compensació i perjudicis que EL CLIENT pot ser causat per un ús de l'aplicació contrària a la legislació vigent i les presents Condicions Generals.

Final de clàusules

1. Cada disposició d'aquest contracte és vàlid en si mateix i no invalida la resta. La invàlid o incomplet poden ser substituïts per altres equivalents i vàlid per acord de les parts.

2. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest contracte, les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional mitjançant Arbitratge del Tribunal arbitral de Barcelona, que és carregada amb el designat àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.