Índex FAQs

Preguntes freqüents sobre Enviament de missatges

 • Com creo plantilles de text de SMS recurrents o freqüents?

  A la seccióPlantilles és possible arxivar els textos dels missatges que s’utilitzen de forma freqüent o de forma repetitiva. Des de qualsevol formulari d’enviament de missatges és possible seleccionar aquests textos pel nom o el títol identificatiu.

  Recomanem l’ús d’aquestes plantilles per facilitar l’enviament i evitar errors en la redacció dels missatges.

 • Puc programar els enviaments per un dia/hora en concret?

  Si. En tots els mètodes d’enviament de missatges és possible seleccionar un dia i hora per l’enviament efectiu dels missatges.

  En els formularis d’enviament Enviar SMS i Enviar a grups existeix un camp específic per seleccionar el dia i l’hora en intervals de 10 minuts. En canvi a Enviar des de fitxer és possible indicar una data i una hora per cada un dels missatges presents en el fitxer. També és possible programar l’enviament des de l’API amb el camp schedule.

  Tots els missatges programats encara no enviats es troben a la secció Pendents de l’apartat Programats. Tots aquests enviaments es poden consultar, enviar en aquest moment i cancelar. A més es poden consultar tots els enviaments programats ja executats a la secció Enviats on es mostren els possibles errors que poden haver tingut.

 • Quin tipus d’arxius puc afegir o adjuntar als meus missatges SMS?

  Un missatge SMS estàndard només pot tenir caràcters de text del alfabet GSM. No obstant una pràctica molt extesa consisteix a afegir un enllaç de text al missatge aprofitant que la gran majoria d’usuaris mòbils tenen accés a Internet als seus dispositius. Aquest enllaç o link pot dur a una web, imatge, vídeo, pdf, document i en definitiva a qualsevol recurs d’internet que pugui ser visualitzat des d’un mòbil.

  Es recomana minimitzar el pes o memòria que ocupen els recursos enllaçats en la mesura que sigui possible. I també utilitzar plataformes de streaming o de visualització optimitzada com per exemple per vídeos (Youtube, Vimeo, etc.) o documents (issuu, Google Drive, etc.).

 • Quins remitents es poden utilitzar o quines limitaciones existeixen respecte el remitent?

  El camp remitent és l’origen d’un missatge SMS. Quan els missatges s’envien des de la plataforma LabsMobile es pot escollir un remitent diferent per cada enviament tant des de l’aplicació WebSMS o des de la API.

  El remitent té una longitud màxima de 11 caràcters i només permet lletres i números estàndards ([a-zA-z0-9]). En cas que el remitent sigui numèric la longitud màxima és de 16 digits.

  No obstant, la personalització o canvi de remitent només està disponible per alguns països per restricció i limitació dels operadors de telefonia mòbil. En els països que restringeixen aquesta prestació es rebran els missatges amb un remitent fixe o aleatori que pot ser un número curt (shortcode) o amb format internacional. Els països amb aquestes restriccions consten a la secció Serveis i crèdits per país i també com a advertencia en els formularis d’enviament.

 • Quins mètodes d’enviament SMS existeixen a l’aplicació WebSMS i en què es diferencien?

  L’aplicació WebSMS de LabsMobile inclou els següents mètodes d’enviament de missatges:

  • - Enviar SMS. Mètode manual on la llista de destinatari s’ha d’introduir en un camp de text. Els números es poden afegir un a un o copiant la llista des d’una altra aplicació o fitxer. Aquest mètode s’utilitza per enviaments puntuals o amb pocs destinataris..
  • - Enviar a grups. En aquest formulari d’enviament s’han de seleccionar grups de contactes prèviament introduïts o importats a l’aplicació. Està destinat especialment per enviaments recurrents o de gran volum.
  • - Enviar des de fitxer. Aquest mètode consisteix a crear un fitxer Excel en el que cada línea correspon amb un missatge SMS i on s’especifiquen totes les dades necessàries per l’enviament (remitent, text, destinatari, dia/hora de l’enviament, etc).Està especialment pensat per enviaments massius amb múltiples textos o amb diferents dies/hores d’enviament. Existeix una plantilla d’exemple amb totes les instruccions i recomanem el seu ús.En qualsevol d’aquests mètodes d’enviament es poden enviar missatges SMS estàndards o SMS Unicode segons la configuració del compte i els caràcters presents al missatge.

 • Com es poden personalitzar els missatges amb variables?

  Per poder enviar missatges amb un text personalitzat és necessari tenir els contactes o números precarregats a l’aplicació amb tots els camps necessaris.

  A la secció Enviar a grups és possible incluir variables en el text del missatge com el nom (%NAME%), grup (%GROUP%), número (%MSISDN%) o qualsevol altra dada del contacte (%FIELD1%,%FIELD2%,...). D’aquesta manera és possible crear missatges com: "Hola %NAME%, el teu codi d’accés és%FIELD1%per el compte%FIELD2%".

  Recomanem l’ús de variables i textos personalitzats ja que incrementen l’efectivitat i interacció dels destinataris..

 • Quin limit de caràcters té un missatge estàndard?

  Un missatge SMS estàndard té una capacitat màxima de 160 caràcters i només es poden utilitzar els caràcters del alfabet GSM.

  No obstant, és possible enviar missatges concatenats de fins 459 caràcters que el destinatari rebrà com un sol missatge..

 • Es poden enviar SMS concatenats o més llargs de 160 caràcters?

  Si. Es poden enviar missatges concatenats descomptant els crèdits corresponents. Si el missatge sobrepassa els 160 caràcters es descontaran els crèdits equivalents a una SMS estàndard per cada 153 caràcters que continguin el text del missatge.

  No es recomana enviar missatges de més de 3 missatges concatenats (459 caràcters) per les limitacions d’alguns operadors d’alguns països i també per la poca efectivitat dels missatges massa llargs.

 • Quins caràcters es poden enviar en un SMS estàndard?

  Un SMS estàndard només pot conectar caràcters del

 • En què consisteix i quina limitació de caràcters té un SMS Unicode?

  Un SMS Unicode és un missatge binari que suporta qualsevol caràcter o símbol.

  La capacitat màxima d’un SMS Unicode és de 70 caràcters i es poden enviar missatges concatenats que el destinatari rebrà com un únic missatge.No obstant, els missatges concatenats tindran un cost en crèdits d’un SMS per cada 63 caràcters.

  Recomanem l’ús de SMS Unicode que incloguin emoticones perquè incrementen substancialment la tassa de lectura i impacte en els destinataris.

 • Quina fiabilitat d’entrega tenen els missatges SMS enviats amb LabsMobile?

  LabsMobile selecciona les rutes de connexió amb tots els operadors dels països amb el que garantim la cobertura. La nostra prioritat és maximitzar la fiabilitat de l’entrega amb rutes directes o de gran qualitat mantenint unes tarifes atractives.

  En tots els enviaments incloem sense cost addicional tots els serveis:

  • - Aplicació WebSMS sense limitació.
  • - Utilització de l’API sense limitació
  • - Personalització del remitent (per aquells països i operadors que ho permetin).
  • - Confirmació d’entrega/error.
  • - Suport personalitzat via email/ticketing i via Account Manager.

 • Com puc incloure un mètode de baixa dels missatges?

  La plataforma LabsMobile ofereix un formulari de baixa que es pot incloure als missatges. A aquest formulari s’accedeix a través d’un enllaç (amb el format) accessible a través de tots els mètodes d’enviament.

  Els destinataris podran accedir al formulari de baixa i el número introduït s’afegirà automàticament a la Blacklist del compte. Un número no rebrà cap missatge del compte que aparegui a la blacklist.

  A la secció Blacklist es poden consultar i modificar els números actualment donats de baixa.

  Recomanem que aparegui un sol enllaç en el text SMS per evitar errors o diversificació en els clics. Si s’afegeix una web o landing recomanem que l’accés al formulari de baixa es mostri a la mateixa landing o a la pàgina de destí.

 • Quan triga a entregar-se un missatge SMS?

  L’entrega d’un missatge SMS des del moment de l’enviament és d’uns pocs segons, en cas normal de entre 1 i 3 segons.

  En el moment de l’entrega l’operador notificarà la confirmació d’entrega que es podrà veure a Històric del compte. En cas de produir-se un error o que el número sigui incorrecta es mostrarà l’estat corresponent en cada cas..

  En cas que el mòbil o dispositiu de destí no estigui disponible (per falta de cobertura, bateria, etc) el missatge SMS quedarà pendent i l’operador reintentarà l’entrega de forma intermitent durant les següents 72 hores. Després d’aquest període el missatge apareixerà en estat Caducat..

 • Com envio una web o una url en un SMS?

  Enviar un missatge SMS amb un enllaç (link) com a part del text és una pràctica comú i recomanable per molts casos i funcionalitat.

  Gràcies a l’alta tassa de lectura d’un SMS s’aconsegueix una gran relevancia i interactivitat, a més de poder enviar contingut multimèdia en un SMS.

  En tots els formularis d’enviament de l’aplicació WebSMS és possible enviar enllaços. Per enviar enllaços escurçats (amb el número mínim de caràcters possibles) s’ha d’escollir un dels següents mètodes:

  • - Creació d’enllaços estables. A la secció Enllaç del apartat Adjunts es poden donar d’alta enllaços i obtenir un enllaç curt disponible en tots els formularis d’enviament.
  • - Substitució de tots els enllaços. A Preferències del compte és possible activar la propietat Substituir links perquè la plataforma substitueixi tots els enllaços enviats en el text dels missatges per enllaços escurçats.

  Els enllaços escurçats tenen el format lm0.eu/XXXXXXX i redireccionen a la url final. Aquest tipus d’enllaç ocupa el mínim número de caràcters en un SMS i també proporcionen informació de cada click realitzat en aquests enllaços. Aquesta informació es mostra al Històric i Estadístiques de click de cada compte.

 • Com creo plantilles de text de SMS recurrents o freqüents?

  A la seccióPlantilles és possible arxivar els textos dels missatges que s’utilitzen de forma freqüent o de forma repetitiva. Des de qualsevol formulari d’enviament de missatges és possible seleccionar aquests textos pel nom o el títol identificatiu.

  Recomanem l’ús d’aquestes plantilles per facilitar l’enviament i evitar errors en la redacció dels missatges.

 • Com adjunto una imatge a un SMS?

  Per enviar una imatge adjunta a un missatge SMS és necessari incluir un enllaç associat a la imatge que ha d’estar accessible a internet.

  El primer pas és publicar la imatge i associar-la a un enllaç escurçat a la secció Fitxers de l’apartat Adjunts. L’enllaç escurçat es pot utilitzar o seleccionar a tots els formularis d’enviament.

  També és possible publicar la imatge a qualsevol servidor o servei públic i activar la propietat Reemplaçar links de les Preferències del compte. D’aquesta manera s’enviarà un SMS amb un enllaç escurçat i s’obtindran les estadístiques de clics en l’enllaç de la imatge.

  Recomanem que el format de la imatge sigui un PNG o JPG i a més a més comprimir i optimitzar el tamany, resolució i dimensions al mínim imprescindible.

 • Com envio un fitxer PDF en un SMS?

  Per enviar un fitxer PDF adjunt a un missatge SMS és necessari incloure un enllaç associat al fitxer que ha d’estar accessible a internet.

  El primer pas és publicar el fitxer i associar-lo a un enllaç escurçat a la secció Fitxers de l’apartat Adjunts. L’enllaç escurçat es pot utilitzar o seleccionar a tots els formularis d’enviament..

  També és possible publicar el fitxer en alguna plataforma online com issuu.com i així optimitzar el consum de dades del destinatari i millorar l’experiència de lectura. La url pública s’ha d’incloure en un missatge i activar la propietat Reemplaçar links de les Preferències del compte. D’aquesta forma s’enviarà un SMS amb un enllaç escurçat i s’obtindran les estadístiques de clics a l’enllaç de l’arxiu.

  Recomanem utilitzar plataformes de visualització de fitxers PDF (com issuu.com) o compartir i optimitzar el tamany, ressolució i dimensions dels fitxers al mínim imprescindible.

 • Com puc enviar un vídeo en un SMS?

  Per enviar un vídeo adjunt a un missatge SMS és necessari incluir un enllaç associat al vídeo que ha d’estar publicat i accessible a Internet.

  El primer pas és publicar el video en alguna de les plataformes de vídeo en streaming (com Youtube o Vimeo). Aquestes plataformes proporcionen un enllaç únic per cada vídeo publicat. Aquest enllaç es pot escurçar a la secció Enllaçosdel apartat Adjunts. L’enllaç escurçat es pot utilitzar o seleccionar en tots els formularis d’enviament.

  També és possible incluir en el missatge la url del vídeo i activar la propietat Reemplaçar links de les Preferències del compte. D’aquesta manera s’enviarà un SMS amb un enllaç escurçat i s’obtindran lesEstadístiques de clic a l’enllaç de l’arxiu.

 • Com realitzo una enquesta amb un missatge SMS?

  Per enviar o realitzar una enquesta en un missatge SMS és necessari incluir un enllaç associat a l’enquesta que ha d’estar publicada i accessible a Internet.

  El primer pas és crear i publicar l’enquesta en alguna plataforma online (com Google Forms, TypeForms, SurveyMonkey, etc). Aquestes plataformes proporcionen un enllaç únic per cada enquesta. Aquest enllaç es pot escurçar a la seccióEnllaços de l’apartat Adjunts. L’enllaç escurçat es pot utilitzar o seleccionar en tots els formularis d’enviament.

  També és possible incluir al missatge la url de l’enquesta i activar la propietat Reemplaçar links de lesPreferències del compte. D’aquesta manera s’enviarà un SMS amb un enllaç escurçat i s’obtindran les estadístiques de clics a l’enllaç de l’arxiu.

 • Com puc incloure emoticones a un SMS?

  Les emoticones són caràcters especials que només es poden enviar en un SMS unicode. Aquests missatges Unicode tenen tenen una capacitat de 70 caràcters i es poden enviar de forma concatenada que el destinatari rebrà com un únic missatge.

  Les emoticones estan disponibles a tots els formularis d’enviament sempre que el compte tingui habilitats els missatges Unicode.

  El disseny i aspecte final de cada emoticona dependrà del dispositiu i sistema operatiu del destinatari.

  Recomanem l’ús d’emoticones ja que incrementen substancialment la tassa de lectura i d’impacte en els destinataris.

 • Com puc escurçar un enllaç o un link en un SMS?

  Degut a la limitació de caràcters dels missatges SMS, els enllaços inclosos en el text han de tenir el mínim número de caràcters. Per aquest motiu la plataforma LabsMobile proporciona sense cost el servei d’escurçament dels enllaços i estadístiques de clic.

  Es possible incluir enllaços als missatges de qualsevol fitxer, web, landing, imatge, etc. L’escurçament dels missatges es pot realitzar mitjançant un d’aquests mètodes:

  • - Creació d’enllaços estables. A la secció Enllaços de l’apartat Adjunts es poden donar d’alta enllaços i obtenir un enllaç curt disponible en tots els formularis d’enviament.
  • - Substitució de tots els enllaços. A Preferències del compte és possible activar les propietats Reemplaçar links perquè la plataforma subtitueixi tots els enllaços enviats al text de missatges per enllaços escurçats.

  Els enllaços escurçats tenen format lm0.eu/XXXXXXX i redireccionen a la url final. Aquest tipus d’enllaços ocupa el mínim número de caràcters en un SMS i també proporcionen informació de cada clic realitzat en aquests enllaços.

  La informació de cada clic inclou:

  • - Detalls del dispositiu.
  • - Direcció IP.
  • - Dia/hora del clic.
  • - Localizació geogràfica aproximada o precisa (per landings amb localització activada).
  • - Idioma.
  • - Número de telèfon on enviar els missatge.

  Tota aquesta informació es pot consultar a Històric o Estadístiques de clics de cada compte

 • Com creo plantilles de text de SMS recurrents o freqüents?

  A la seccióPlantilles és possible arxivar els textos dels missatges que s’utilitzen de forma freqüent o de forma repetitiva. Des de qualsevol formulari d’enviament de missatges és possible seleccionar aquests textos pel nom o el títol identificatiu.

  Recomanem l’ús d’aquestes plantilles per facilitar l’enviament i evitar errors en la redacció dels missatges.

 • Quins beneficis té enviar un enllaç a un SMS enviat amb LabsMobile?

  Els beneficis d’utilitzar el servei d¡escurçament d’enllaços de LabsMobile són:

  • - Escurçament de l’enllaç perquè consumeixi el mínim número de caràcters d’un SMS.
  • - Dades i estadístiques de cada clic. La plataforma emmagatzema la informació de cada clic que es pot consultar a Històric del compte. Les dades emmagatzemades són:
   • - Detalls del dispositiu.
   • - Direcció IP.
   • - Dia/hora del clic.
   • - Localització geogràfica aproximada o precisa (per landings amb localització activada).
   • - Idioma de l’usuari.
   • - Número de telèfon on es va enviar el missatge.
  • - Estadístiques de clics on es poden veure i comparar de forma agregada l’èxit de les campanyes o enviaments.
  • - Els events de clic amb totes les dades associades es poden enviar via API pel seu emmagatzematge i posterior processat i estudi.

  Aquest servei d’escurçament i substitució d’enllaços no té cost, només es cobren els missatges enviats.