Codi d'exemple en llenguatge de programació C++ per integració SMS API

A continuació trobaràs els exemples de codi de programació en el llenguatge C++ per enviar missatges SMS a través de l'API de la plataforma LabsMobile.

També disposes d'exemples de codi en C, C# i altres llenguatges de programació.

Et recomanem consultis i tinguis en compte els següents recursos i ajuda al teu integració:

Enviar missatges - HTTP/GET

Exemple d'enviament per a la versió GET de la SMS API de LabsMobile. Aquest és un mètode bàsic i simple d'enviar missatges SMS des d'una aplicació o programari creada en C++ codificant tots els paràmetres en la mateixa url.

És important codificar tots els valors com URL (amb la funció urlencode() per exemple).

Pots veure i descarregar el manual de l'API GET de LabsMobile en la següent url: https://www.labsmobile.com/ca/api-sms/versions-api/http-get

        
#include <winsock2.h>
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <locale>
#pragma comment(lib,"ws2_32.lib")
using namespace std;

string website_HTML;
locale local;


void get_Website(char *url );

int main ()
{
  //open website
  get_Website("http://api.labsmobile.com/get/send.php?username=[X]&password=[X]&msisdn=34609036253&sender=SENDER&message=This+is+the+message");

  //format website HTML
  for (size_t i=0; i<website_HTML.length(); ++i)
    website_HTML[i]= tolower(website_HTML[i],local);

  //display HTML
  cout <<website_HTML;

  cout<<"\n\n";  return 0;
}//***************************
void get_Website(char *url )
{
  WSADATA wsaData;
  SOCKET Socket;
  SOCKADDR_IN SockAddr;


  int lineCount=0;
  int rowCount=0;

  struct hostent *host;
  char *get_http= new char[256];

    memset(get_http,' ', sizeof(get_http) );
    strcpy(get_http,"GET / HTTP/1.1\r\nHost: ");
    strcat(get_http,url);
    strcat(get_http,"\r\nConnection: close\r\n\r\n");

    if (WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData) != 0)
    {
      cout << "WSAStartup failed.\n";
      system("pause");
      //return 1;
    }

    Socket=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);
    host = gethostbyname(url);

    SockAddr.sin_port=htons(80);
    SockAddr.sin_family=AF_INET;
    SockAddr.sin_addr.s_addr = *((unsigned long*)host->h_addr);

    cout << "Connecting to "<< url<<" ...\n";

    if(connect(Socket,(SOCKADDR*)(&SockAddr),sizeof(SockAddr)) != 0)
    {
      cout << "Could not connect";
      system("pause");
      //return 1;
    }

    cout << "Connected.\n";
    send(Socket,get_http, strlen(get_http),0 );

    char buffer[10000];

    int nDataLength;
      while ((nDataLength = recv(Socket,buffer,10000,0)) > 0)
      {
        int i = 0;

        while (buffer[i] >= 32 || buffer[i] == '\n' || buffer[i] == '\r')
        {
          website_HTML+=buffer[i];
          i += 1;
        }
      }
    closesocket(Socket);
    WSACleanup();

      delete[] get_http;
}

Enviar missatges - Builder C++ 6 - HTTP/GET

        
#include<iostream>
#include<sstream>
#include<windows.h>
#include<wininet.h>

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#pragma comment(lib, "wininet.lib")

...

string host    = "api.labsmobile.com";
int port     = 80;

string username  = "YOUR USERNAME";
string password  = "YOUR PASSWORD";
string message  = "YOUR MESSAGE";
string originator = "DESTINATION PHONE NUMBER";
string recipient = "YOUR SENDER";

stringstream url;
url << "/get/send.php?username=" << encode(username);
url << "&password=" << encode(password);
url << "&sender=" << encode(recipient);
url << "&msisdn=" << encode(originator);
url << "&message=" << encode(message);


// Create socket.
HINTERNET inet = InternetOpen("SendingSMSLabsMobile", INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, NULL, NULL, 0);

// Open connection and bind it to the socket.
HINTERNET conn = InternetConnect(inet, host.c_str() , port, NULL, NULL, INTERNET_SERVICE_HTTP, 0, 0);

// Open the HTTP request
HINTERNET sess = HttpOpenRequest(conn, "GET", url.str().c_str(), "HTTP/1.1", NULL, NULL, INTERNET_FLAG_PRAGMA_NOCACHE | INTERNET_FLAG_RELOAD, 0);

// Check errors
int error = GetLastError();
if(error == NO_ERROR)
{
    // Send HTTP request.
    HttpSendRequest(sess, NULL, 0, NULL,0);

    // Receive HTTP response.

    int size = 1024;
    char *buffer = new char[size + 1];
    DWORD read;
    int rsize = InternetReadFile(sess, (void *)buffer, size, &read);
    string s = buffer;
    s = s.substr(0, read);

    // Check statuscode
    int pos = s.find("<code>0</code>");

    // If statuscode is 0, write "Message sent." to output
    // else write "Error."
    if(pos > 0){
     ShowMessage("Message sent.");
    }
    else{
     ShowMessage("Error.");
    }
}

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
#include <winsock2.h>
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <locale>
#pragma comment(lib,"ws2_32.lib")
using namespace std;

string website_HTML;
locale local;


void get_Website(char *url );

int main ()
{
  //open website
  get_Website("http://api.labsmobile.com/get/balance.php?username=[X]&password=[X]");

  //format website HTML
  for (size_t i=0; i<website_HTML.length(); ++i)
    website_HTML[i]= tolower(website_HTML[i],local);

  //display HTML
  cout <<website_HTML;

  cout<<"\n\n";  return 0;
}
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • PlandUp, Aplicació web de confirmacions recomana LabsMobile

  Enviament de confirmacions a esdeveniments. Missatges SMS que inclouen un enllaç que confirma l'assistència a l'esdeveniment.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Gestiona i actualitza la teva base de dades de telèfons mòbils

  Aquest tutorial explica com mantenir en el temps una llista de telèfons mòbils en l'aplicació WebSMS perquè els enviaments tinguin un major percentatge de lliurament i lectura.

  Ir al tutorial