Codi exemple per la integració SMS en llenguatge PHP

Enviar missatges - REST API - JSON

      
<?php
$auth_basic = base64_encode("myusername:mypassword");

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.labsmobile.com/json/send",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
 CURLOPT_POSTFIELDS => '{"message":"Text of the SMS message", "tpoa":"Sender","recipient":[{"msisdn":"12015550123"},{"msisdn":"447400123456"},{"msisdn":"5212221234567"}]}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Authorization: Basic ".$auth_basic,
  "Cache-Control: no-cache",
  "Content-Type: application/json"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

Consulta de crèdits - REST API - JSON

      
<?php

$auth_basic = base64_encode("myusername:mypassword");

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.labsmobile.com/json/balance",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Authorization: Basic ".$auth_basic,
  "Cache-Control: no-cache",
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

Enviar missatges - HTTP/GET

        
<?php
  $message = '';
  if (isset($_POST['message'])) {

    if (empty($_POST['msisdn']) || empty($_POST['message'])) {
      $message = 'All fields need to be filled in';
    } else {
      $url = 'http://api.labsmobile.com/get/send.php?';
      $url .= 'username=acct01@demo.com&';
      $url .= 'password=acct01pwd&';
      $url .= 'msisdn=' . $_POST['msisdn'] . '&';
      $url .= 'message=' . $_POST['message'] . '&';

      $ch = curl_init($url);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
      $result = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);

      $message = htmlentities('Message has been sent.<br />Details:' . "<br />" . $result);
    }
  }
?>
<html>
  <head>
    <title>SMS Example</title>
  </head>
  <body>
    <p><?php echo $message ?></p>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
      <p>MSISDN: <input type="text" value="" name="msisdn" /></p>
      <p>Message: <input type="text" value="" maxlength="160" name="message" /></p>
      <p><input type="submit" value="Send SMS" name="send" /></p>
    </form>
  </body>
</html>

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
<?php
  if (isset($_POST['send'])) {
    $url = 'http://api.labsmobile.com/get/balance.php?username=acct01&password=acct01pwd';
    $ch = curl_init($url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
    $result = curl_exec($ch); curl_close($ch);
    $message = htmlentities('Message has been sent.<br />Details:' . "<br />" . $result);
   }
?>
<html>
  <head>
    <title>SMS Example credit query</title>
  </head>
  <body>
    <p><?php echo $message ?></p>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
      <p><input type="submit" value="Check credit" name="send" /></p>
    </form>
</body>

Enviar missatges - HTTP/POST XML

        
<?php
  $message = '';
  if (isset($_POST['send'])) {
    if (empty($_POST['msisdn']) || empty($_POST['message'])) {
      $message = 'All fields need to be filled in';
    } else {
      $url = 'http://api.labsmobile.com/clients/';
      $username = 'acct01';
      $password = 'acct01pwd';
      $sms = '<sms>
        <recipient>
          <msisdn>:MSISDN</msisdn>
        </recipient>
        <message><![CDATA[:MESSAGE]]></message>
        <acklevel>handset</acklevel>
        <ackurl>http://clientserver.com/motest.php</ackurl>
        </sms>';
      $sms = utf8_encode(str_replace(array(':MSISDN', ':MESSAGE'), array($_POST['msisdn'], $_POST['message']), $sms));

      $ch = curl_init($url);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $username.':'.$password);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'XmlData='.$sms);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
      $result = curl_exec($ch); curl_close($ch);
      $message = htmlentities('Message has been sent.<br />Details:' . "<br />" . $result);
    }
  }
?>
<html>
  <head>
    <title>SMS Example</title>
  </head>
  <body>
    <p><?php echo $message ?></p>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
      <p>MSISDN: <input type="text" value="" name="msisdn" /></p>
      <p>Message: <input type="text" value="" maxlength="160" name="message" /></p>
      <p><input type="submit" value="Send SMS" name="send" /></p>
    </form>
  </body>

Consulta de crèdits - HTTP/POST

        
<?php
  if (isset($_POST['send'])) {
    $url = 'http://api.labsmobile.com/balance.php';
    $username = 'acct01';
    $password = 'acct01pwd';
    $ch = curl_init($url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $username.':'.$password);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
    $result = curl_exec($ch); curl_close($ch);

    $message = htmlentities('Message has been sent.<br />Details:' . "<br />" . $result);
  }
?>
<html>
  <head>
    <title>SMS Example credit query</title>
  </head>
  <body>
    <p><?php echo $message ?></p>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
      <p><input type="submit" value="Check credit" name="send" /></p>
    </form>
</body>

Confirmació de recepció ACK

        
<?php
  $acklevel = $_GET['acklevel'];
  $msisdn = $_GET['msisdn'];
  $status = $_GET['status'];
  $subid = isset($_GET['subid']) ? $_GET['subid'] : '';
  $timestamp = $_GET['timestamp'];

  $string = "At $timestamp we recieved a";
  if ($status == 'ok') {
    $string .= ' positive ';
  } else {
    $string .= ' negative ';
  }
  $string .= "$acklevel ack with $msisdn as the receiver\n";

  file_put_contents('ack.txt', $string, FILE_APPEND);
?>

Enviar missatges - WebService

        
<?php
  error_reporting(E_ALL);
  ini_set('display_errors', '1');
  require_once('../lib/nusoap.php');
  $proxyhost = isset($_POST['proxyhost']) ? $_POST['proxyhost'] : '';
  $proxyport = isset($_POST['proxyport']) ? $_POST['proxyport'] : '';
  $proxyusername = isset($_POST['proxyusername']) ? $_POST['proxyusername'] : '';
  $proxypassword = isset($_POST['proxypassword']) ? $_POST['proxypassword'] : '';

  $client = new nusoap_client('http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?WSDL', false, $proxypassword);
  $err = $client->getError();
  if ($err) {
    echo '<h2>Constructor error</h2><pre>' . $err . '</pre>';
  }
  $client->soap_defencoding = 'UTF-8';

  $funciones = array();
  $params = array();
  $result = $client->call('SendSMS', array('client' => "priv001", 'username' => "acct01@demo.com", 'password' => "acct01pwd", 'xmldata' => "
    <sms>
      <recipient>
        <msisdn>34609542312</msisdn> </recipient>
        <message><![CDATA[Test message number 1]]></message>
        <tpoa><![CDATA[Sender name]]></tpoa> </sms>"), '', '', false, true);

  if ($client->fault) {
    echo '<h2>Fault</h2><pre>';
    print_r($result);
    echo '</pre>';
  } else {
    $err = $client->getError();
    if ($err) {
      echo '<h2>Error</h2><pre>' . $err . '</pre>';
    } else {
      echo '<h2>Result</h2><pre>';
      print_r($result);
      echo '</pre>';
    }
  }
  echo '<h2>Request</h2><pre>' . htmlspecialchars($client->request, ENT_QUOTES) . '</pre>';
  echo '<h2>Response</h2><pre>' . htmlspecialchars($client->response, ENT_QUOTES) . '</pre>';
  echo '<h2>Debug</h2><pre>' . htmlspecialchars($client->debug_str, ENT_QUOTES) . '</pre>';
?>
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Qids, L'app de comunicació per a pares recomana LabsMobile

  Validació d'usuaris a l'app i enviament d'invitacions per a la descàrrega de l'aplicació als contactes dels usuaris.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Adjunta fitxers o enllaços als teus enviaments

  Aquest tutorial explica com adjuntar enllaços o fitxers a un enviament o campanya SMS mitjançant shortlinks i monitoritzar els clics dels destinataris.

  Ir al tutorial
loader