Codi exemple per la integració SMS en llenguatge PHP

Enviar missatges - REST API - JSON

      
<?php
$auth_basic = base64_encode("myusername:mypassword");

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.labsmobile.com/json/send",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
 CURLOPT_POSTFIELDS => '{"message":"Text of the SMS message", "tpoa":"Sender","recipient":[{"msisdn":"12015550123"},{"msisdn":"447400123456"},{"msisdn":"5212221234567"}]}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Authorization: Basic ".$auth_basic,
  "Cache-Control: no-cache",
  "Content-Type: application/json"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

Consulta de crèdits - REST API - JSON

      
<?php

$auth_basic = base64_encode("myusername:mypassword");

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.labsmobile.com/json/balance",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Authorization: Basic ".$auth_basic,
  "Cache-Control: no-cache",
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

Enviar missatges - HTTP/GET

        
<?php
  $message = '';
  if (isset($_POST['message'])) {

    if (empty($_POST['msisdn']) || empty($_POST['message'])) {
      $message = 'All fields need to be filled in';
    } else {
      $url = 'http://api.labsmobile.com/get/send.php?';
      $url .= 'username=acct01@demo.com&';
      $url .= 'password=acct01pwd&';
      $url .= 'msisdn=' . $_POST['msisdn'] . '&';
      $url .= 'message=' . $_POST['message'] . '&';

      $ch = curl_init($url);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
      $result = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);

      $message = htmlentities('Message has been sent.<br />Details:' . "<br />" . $result);
    }
  }
?>
<html>
  <head>
    <title>SMS Example</title>
  </head>
  <body>
    <p><?php echo $message ?></p>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
      <p>MSISDN: <input type="text" value="" name="msisdn" /></p>
      <p>Message: <input type="text" value="" maxlength="160" name="message" /></p>
      <p><input type="submit" value="Send SMS" name="send" /></p>
    </form>
  </body>
</html>

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
<?php
  if (isset($_POST['send'])) {
    $url = 'http://api.labsmobile.com/get/balance.php?username=acct01&password=acct01pwd';
    $ch = curl_init($url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
    $result = curl_exec($ch); curl_close($ch);
    $message = htmlentities('Message has been sent.<br />Details:' . "<br />" . $result);
   }
?>
<html>
  <head>
    <title>SMS Example credit query</title>
  </head>
  <body>
    <p><?php echo $message ?></p>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
      <p><input type="submit" value="Check credit" name="send" /></p>
    </form>
</body>

Enviar missatges - HTTP/POST XML

        
<?php
  $message = '';
  if (isset($_POST['send'])) {
    if (empty($_POST['msisdn']) || empty($_POST['message'])) {
      $message = 'All fields need to be filled in';
    } else {
      $url = 'http://api.labsmobile.com/clients/';
      $username = 'acct01';
      $password = 'acct01pwd';
      $sms = '<sms>
        <recipient>
          <msisdn>:MSISDN</msisdn>
        </recipient>
        <message><![CDATA[:MESSAGE]]></message>
        <acklevel>handset</acklevel>
        <ackurl>http://clientserver.com/motest.php</ackurl>
        </sms>';
      $sms = utf8_encode(str_replace(array(':MSISDN', ':MESSAGE'), array($_POST['msisdn'], $_POST['message']), $sms));

      $ch = curl_init($url);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $username.':'.$password);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'XmlData='.$sms);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
      $result = curl_exec($ch); curl_close($ch);
      $message = htmlentities('Message has been sent.<br />Details:' . "<br />" . $result);
    }
  }
?>
<html>
  <head>
    <title>SMS Example</title>
  </head>
  <body>
    <p><?php echo $message ?></p>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
      <p>MSISDN: <input type="text" value="" name="msisdn" /></p>
      <p>Message: <input type="text" value="" maxlength="160" name="message" /></p>
      <p><input type="submit" value="Send SMS" name="send" /></p>
    </form>
  </body>

Consulta de crèdits - HTTP/POST

        
<?php
  if (isset($_POST['send'])) {
    $url = 'http://api.labsmobile.com/balance.php';
    $username = 'acct01';
    $password = 'acct01pwd';
    $ch = curl_init($url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $username.':'.$password);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
    $result = curl_exec($ch); curl_close($ch);

    $message = htmlentities('Message has been sent.<br />Details:' . "<br />" . $result);
  }
?>
<html>
  <head>
    <title>SMS Example credit query</title>
  </head>
  <body>
    <p><?php echo $message ?></p>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
      <p><input type="submit" value="Check credit" name="send" /></p>
    </form>
</body>

Confirmació de recepció ACK

        
<?php
  $acklevel = $_GET['acklevel'];
  $msisdn = $_GET['msisdn'];
  $status = $_GET['status'];
  $subid = isset($_GET['subid']) ? $_GET['subid'] : '';
  $timestamp = $_GET['timestamp'];

  $string = "At $timestamp we recieved a";
  if ($status == 'ok') {
    $string .= ' positive ';
  } else {
    $string .= ' negative ';
  }
  $string .= "$acklevel ack with $msisdn as the receiver\n";

  file_put_contents('ack.txt', $string, FILE_APPEND);
?>

Enviar missatges - WebService

        
<?php
  error_reporting(E_ALL);
  ini_set('display_errors', '1');
  require_once('../lib/nusoap.php');
  $proxyhost = isset($_POST['proxyhost']) ? $_POST['proxyhost'] : '';
  $proxyport = isset($_POST['proxyport']) ? $_POST['proxyport'] : '';
  $proxyusername = isset($_POST['proxyusername']) ? $_POST['proxyusername'] : '';
  $proxypassword = isset($_POST['proxypassword']) ? $_POST['proxypassword'] : '';

  $client = new nusoap_client('http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?WSDL', false, $proxypassword);
  $err = $client->getError();
  if ($err) {
    echo '<h2>Constructor error</h2><pre>' . $err . '</pre>';
  }
  $client->soap_defencoding = 'UTF-8';

  $funciones = array();
  $params = array();
  $result = $client->call('SendSMS', array('client' => "priv001", 'username' => "acct01@demo.com", 'password' => "acct01pwd", 'xmldata' => "
    <sms>
      <recipient>
        <msisdn>34609542312</msisdn> </recipient>
        <message><![CDATA[Test message number 1]]></message>
        <tpoa><![CDATA[Sender name]]></tpoa> </sms>"), '', '', false, true);

  if ($client->fault) {
    echo '<h2>Fault</h2><pre>';
    print_r($result);
    echo '</pre>';
  } else {
    $err = $client->getError();
    if ($err) {
      echo '<h2>Error</h2><pre>' . $err . '</pre>';
    } else {
      echo '<h2>Result</h2><pre>';
      print_r($result);
      echo '</pre>';
    }
  }
  echo '<h2>Request</h2><pre>' . htmlspecialchars($client->request, ENT_QUOTES) . '</pre>';
  echo '<h2>Response</h2><pre>' . htmlspecialchars($client->response, ENT_QUOTES) . '</pre>';
  echo '<h2>Debug</h2><pre>' . htmlspecialchars($client->debug_str, ENT_QUOTES) . '</pre>';
?>
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Artichoke Dolls, eCommerce artesanal recomana LabsMobile

  Comunicació amb els clients d'un ecommerce: canvis d'estat i enviament de la comanda amb tracking de seguiment.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Gestiona i actualitza la teva base de dades de telèfons mòbils

  Aquest tutorial explica com mantenir en el temps una llista de telèfons mòbils en l'aplicació WebSMS perquè els enviaments tinguin un major percentatge de lliurament i lectura.

  Ir al tutorial
loader